Svenska kyrkans avtal 20: lönerevision i vår, julgåva nu

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tecknat ett centralt kollektivavtal för Svenska kyrkan med arbetstagarorganisationerna som gäller till och med den 31 mars 2023. På grund av att avtalsrörelsen har dragit ut på tiden, skjuts lönerevisionen upp till i vår och arbetstagarna får en julgåva om 1 500 kr i december 2020.

Lönerevision sker den 1 april 2021, om inte lokala parter överenskommer om annat. Den nya lönen blir då retroaktiv från och med den 1 november. Löneutrymmet är 3,5 % 2021 och 1,9 % 2022, vilket motsvarar industrins så kallade märke. Kommunals medlemmar får ett generellt påslag på 400 kr för 2020 och lönerevision den 1 april 2021 med lägst 620 kr och den 1 april 2022 med lägst 509 kr. Lönerna för Kommunal innefattar en låglönesatsning på 0,13 %.

– Årets avtalsrörelse har tagit tid bland annat på grund av de digitala förhandlingarna, säger Cecilia Herm, förhandlingschef på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Det hade inte varit rimligt att kräva att Svenska kyrkans arbetsgivare skulle hantera lönerevision under advent och jul.

Svenska kyrkans avtal 20 innehåller också några nyheter, bland annat:

 • ett nytt, separat löneavtal för Kommunal, med enklare löneprocess och förhandlingsordning
 • ferie-/ungdomslön (Kommunal)
 • arbetsgrupp för att ta fram regler om praktikantanställning
 • arbetsgrupp för att förnya omställningsavtalet.

– Svenska kyrkan står inför utmaningar där en minskande ekonomi ska hanteras samtidigt som rekryteringsbehoven är stora. Då är det glädjande att vi kan utveckla förutsättningarna för att nyrekrytera och för att ställa om när verksamhetens behov och förutsättningar förändras, säger Cecilia Herm.

Mer information om Svenska kyrkans avtal 20 kommer att publiceras inom kort på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations intranätsplats.

Samtliga avtalsändringar Svenska kyrkans avtal 20

Julgåva

Särskild ersättning om 1 500 kr som julgåva, med anledning av att lönerevisionen senarelagts till den 1 april 2021. Utbetalningen bör ske i samband med löneutbetalningen för december månad 2020. Om sådan utbetalning inte kan ske bör arbetsgivaren undersöka förutsättningarna för att göra en extra utbetalning före den 24 december 2020. Beloppet 1 500 kr är beräknat utifrån heltidsanställning. Vid deltidsanställning ska beloppet nedsättas proportionellt mot sysselsättningsgrad.

Arbetsgrupper

 • Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Kommunal har enats om att tillsätta en arbetsgrupp för att reglera praktikantanställning. Arbetsgruppen ska klargöra och enas om vilka villkor och kvalifikationer som ska uppfyllas för att kunna nyttja regeln. Målsättningen är att ta fram ett förslag senast den 28 februari 2021 och att träffa avtal om att införa regeln senast en vecka senare.
 • En partsgemensam arbetsgrupp tillsätts för att undersöka, utreda och diskutera förnyelse av omställningsavtal. Ambitionen är att enas om ett förslag till nytt regelverk för omställning m.m. senast den 31 december 2021.
 • Den partsgemensamma avtalsvårdsgruppen, AVG, fortsätter under avtalsperioden med minst två sammanträden per termin. Syftet med AVG är att föra dialog om partsgemensamma frågor utanför de centrala kollektivavtalsförhandlingarna och på så sätt koncentrera kollektivavtalsförhandlingarna till frågor av ren villkorskaraktär.

Svenska kyrkans löneavtal 20 – Kommunal

 • Separat löneavtal endast för medlemmar i Kommunal
 • Förenklad löneprocess
 • Ingen central konsultation
 • Ferie-/ungdomslön:
  För fyllda 15 år, 70 % av lägsta lön
  För fyllda 16 år, 80 % av lägsta lön
  För fyllda 17 år, 90 % av lägsta lön
 • Ny lön gäller fr.o.m. 1 november 2020, fr.o.m.1 april 2021 och 2022, såvida inte annat överenskommes.
 • Den fasta kontanta lönen för arbetstagare som fyllt 18 år ska uppgå till lägst
  21 688 kr per månad (heltidslön fr.o.m. 2020-11-01)
  22 143 kr per månad (heltidslön fr.o.m. 2021-04-01)
  22 564 kr per månad (heltidslön fr.o.m. 2022-04-01)
 • Timlön enligt AB 13 § 16 mom. 2 för arbetstagare som fyllt 18 år ska uppgå till lägst
  131 kr per timme fr.o.m. 2020-11-01
  134 kr per timme fr.o.m. 2021-04-01
  137 kr per timme fr.o.m. 2022-04-01
 • För år 2020 beräknas inget utrymme. Varje tillsvidareanställd arbetstagare med månadslön som är medlem i organisationen får generellt lönepåslag om 400 kronor, förutsatt att arbetstagaren anmäler sitt medlemskap i Kommunal till arbetsgivaren.
 • Utrymmet för år 2021 utgör lägst 620 kr för varje tillsvidareanställd arbetstagare med månadslön som är medlem i organisationen.
 • Utrymmet för år 2022 utgör lägst 509 kr för varje tillsvidareanställd arbetstagare med månadslön som är medlem i organisationen.
 • Kommunal garanteras ett lägsta utfall per lönerevision som utgör ovan krontal multiplicerat med antal arbetstagare.
 • För arbetstagare som inte omfattas av Svenska kyrkans löneavtal – Kommunal och som av misstag får det generella lönepåslag som enligt detta avtal utges från den 1 november 2020, avräknas redan erhållen lön från löneökningen vid revisionen den 1 april 2021 (se förhandlingsprotokoll för Svenska kyrkans avtal 20).

Svenska kyrkans löneavtal 20 – övriga arbetstagarorganisationer

 • Definitionerna av lokal part har uppdaterats för vissa arbetstagarorganisationer.
 • Löneöversyn och löneförändring ska gälla fr.o.m. den 1 april 2021 och den 1 april 2022. Löneöversyn den 1 april 2021 sker retroaktivt från den 1 november 2020, såvida inte lokala parter överenskommer om annat.
 • Löneökningsutrymmet är
  2021: 3,5 procent
  2022: 1,9 procent
 • Bestämmelser som endast gäller medlemmar i Kommunal har flyttats till Svenska kyrkans löneavtal 20 – Kommunal.
 • Lägsta fasta kontanta lön för arbetstagare som har fyllt 18 år har tagits bort för alla utom medlemmar i Kommunal.
 • Avtalstexten har även uppdaterats med vissa redaktionella ändringar.

Svenska kyrkans allmänna bestämmelser 20

 • Definitionerna av lokal part har uppdaterats för vissa arbetstagarorganisationer (§ 1).
 • Definitionen av pensionsålder har ändrats från ”67 år” till ”uppnått den i 32 a § LAS föreskrivna åldern” med anledning av att lagen om anställningsskydd har ändrats. (§ 5).
 • Då arbetstagarens arbetsförmåga ska bedömas vid omreglering av anställningsvillkor till lägre sysselsättningsgrad på grund av sjukersättning bör detta göras enligt samma principer som då Försäkringskassan prövar arbetstagarens arbetsförmåga (§ 12, anmärkning 1).
 • Med anledning av ändrade regler om karensavdrag som gäller sedan 1 januari 2019 omfattas § 17 mom. 3 b anmärkning 2 inte vid sjukledighet under påbörjad semester.
 • Ersättning för övertidsarbete med ledighet fordrar överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren (§ 20, moment 2).
 • Regel om sjuklön vid ackordslön utgår (§ 28, moment 5 f)
 • Högsta belopp för sjukpenning höjs till 66,7 procent av prisbasbeloppet enligt SFB (§ 28 moment 7 samt moment 12)
 • § 28 moment 10 gäller inte för de som får del av åtgärder enligt Omställningsavtalet så länge försöksperiod pågår (§ 28 moment 9, anmärkning 1 samt § 28 moment 10, anmärkning).
 • Regel om anställningsförmåner under uppsägningstid vid ackordslön utgår ( § 34 moment 2 c)
 • Ersättningar för obekväm arbetstid, beredskap, förskjuten arbetstid, färdtid och läger höjs med 1,5 % 2020, 2,0 % 2021 och 1,9 % 2022 (§ 21–24).
 • Avtalstexten har även uppdaterats med vissa redaktionella ändringar.

Svenska kyrkans avtal 20 – Protokollsanteckningar

 • Ett förtydligande har införts i Protokollsanteckningar om att central förhandling ska äga rum med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, vilket har gällt sedan tidigare.
 • Bilersättning vid tjänsteresa har flyttats till BIL 14 (punkt 17).

Svenska kyrkans avtal 20 – Särskilda bestämmelser kyrkomusiker

 • Anteckning om Kyrkans avtal 11 har tagits bort (under rubrik Särskilda bestämmelser kyrkomusiker).
 • Uppdaterad bestämmelse om utbildning för organist med anledning av de nya reglerna i kyrkoordningen (Utbildning, punkt 3)
 • Anvisningen om genomsnittlig veckoarbetstid har flyttats från tidlistan till punkt 5 d 1.
 • Tidigare regel om förhandlingsordning vid oenighet ersätts med
  ”Om enighet om volymberäkning enligt punkt 1 (schemaläggning) inte uppnås kan lokal part begära centrala parters stöd. Begäran ska ha inkommit till centrala parter innan den lokala förhandlingen avslutas och ska åtföljas av skriftligt underlag till stöd för de lokala parternas uppfattning.” (Förhandlingsordning vid oenighet)
 • Regel om provanställning utgår (punkt 11).
 • Texten om tidlista för kyrkomusiker har kortats så att de tre första styckena ersatts med ”Denna tidlista är ett underlag för tids- och volymberäkning av de av arbetsgivaren angivna arbetsuppgifterna.” (Tidlista för kyrkomusiker).
 • Avtalstexten har även uppdaterats med vissa redaktionella ändringar.

Svenska kyrkans avtal 20 – Särskilda bestämmelser för lärare, förskollärare och fritidspedagoger

 • Regeln om introduktionsperiod har omformulerats så att den hänvisar till skollagen (Särskilda bestämmelser för lärare, förskollärare och fritidspedagoger).

BIL 14

 • Regeln om bilersättning vid tjänsteresa har flyttats från Protokollsanteckningar till BIL 14 (§ 6)

TRAKT 18

 • Möjligheten att komma överens om flera tjänsteställen har tagits bort (§ 1 Tjänsteställe).
 • Resetillägg har tagits bort (§ 3).
 • Definitionen av traktamente för halv dag har uppdaterats till Skatteverkets definition ”Om resan börjar kl. 12:00 eller senare räknas avresedagen som en halv dag. Detsamma gäller för hemkomstdagen om resan avslutas kl. 19:00 eller tidigare.”
 • Traktamentsbeloppen anges inte längre i avtalet utan följer av Skatteverkets rekommendation.
 • Avtalstexten har även uppdaterats med vissa redaktionella ändringar.