Skao:s fullmäktige har sammanträtt 15 juni

Nyhet Publicerad

Styrelseordförande Jösta Claeson, flankerad av vd Birgitta Ödmark, svarar på frågor under fullmäktige. Foto: Lotta Person

Dagordning vid fullmäktiges sammanträde torsdagen den 15 juni 2023.
1. Fullmäktige öppnas.
2. Parentation.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av två justerare.
6. Presentation av årsredovisningen ÅR 2022 och Verksamhetsberättelsen ÅR 2022, Vd Birgitta Ödmark.
7. Information om Skao:s verksamhet

  • Avtalsförhandlingarna och Kyrkans avtal 2023, förhandlingschef Cecilia Herm. 
  • Skao:s analys av Arbetsmiljöverkets rapport om inspektioner kring kränkande särbehandling i bland annat trossamfund, arbetsmiljöspecialist Sara Strandberg.

8. Motioner.
9. Styrelsens årsredovisning samt fastställande av resultat– och balansräkning för 2022.
10. Revisorernas berättelse över sin granskning av styrelsens förvaltning 2022.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören år 2022.
12. Fyllnadsval till valberedningen.
13. Styrelsen anmäler att nästkommande års fullmäktigesammanträden kommer att äga rum onsdagen den 12 juni 2024 (digitalt) samt onsdagen den 13 november 2024 i Stockholm.
14. Fullmäktiges avslutning.