Partsgemensamt pilotprojekt om instruktion och tidsredovisning för kyrkomusiker

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har kommit överens med Lärarförbundet och Kyrkomusikernas Riksförbund om ett partsgemensamt pilotprojekt om instruktion och tidsredovisning för kyrkomusiker. Pilotprojektet genomförs under ett år på tre platser i landet och kommer därefter att utvärderas partsgemensamt. Syftet är att hitta lösningar på vissa tillämpningsproblem.

Läs den partsgemensamma informationen om pilotprojektet nedan:

Partsgemensamt pilotprojekt om instruktion och tidsredovisning för kyrkomusiker

Huvudregeln i det centrala kollektivavtalet är schemaläggning och är det alternativ som gäller om överenskommelse om något annat inte träffas.

Arbetsbeskrivning/instruktion är ett  annat alternativ i det centrala kollektivavtalet. För tillämpningen av instruktionen förutsätts att arbetsgivaren och arbetstagaren med sin arbetstagarorganisation är överens om att ha en instruktion och tecknar ett lokalt kollektivavtal om arbetsuppgifterna och tidsåtgången för dem i enlighet med den tidlista som utarbetats mellan centrala parterna. I tidlistan finns för vissa arbetsuppgifter ett tidsspann där lokala parter träffar överenskommelse om tidsåtgången. Instruktion innebär att det inte finns några bestämda arbetstider utan endast ett årsarbetstidsmått för en heltid, som är 1989 timmar. Arbetsuppgifterna som finns upptagna i instruktionen fullgörs utifrån verksamhetens behov. Veckovilan ges på samma sätt som vid schemaläggning, genom att arbetstagaren i genomsnitt har rätt till minst två fridagar per vecka därav minst en sön – eller helgdag per månad. En ledig storhelg ska ges per år. Vid dessa tillfällen flyttas andra utlagda fridagar till sön- eller helgdagen. Vid dessa tillfällen eftersträvas att arbetstagaren får ledigt lördag och söndag. Nås ingen överenskommelse ska schemaläggning 100 % tillämpas.

Att avtala ”om annat” är ett tredje alternativ som förutsätter att ett lokalt kollektivavtal tecknas mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen.

Vid fastställande av instruktion har tillämpningsproblem uppkommit främst vad avser semester och kompetensutveckling, hur dessa ska hanteras. Samtidigt har flera arbetsgivare aviserat att de skulle önska någon form av tidredovisning för kyrkomusiker som går på instruktion.

För att se om dessa frågor kan lösas mellan parterna och därmed underlätta för parterna lokalt att träffa kollektivavtal om instruktion har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Lärarförbundet och Kyrkomusikernas Riksförbund beslutat att se om dessa frågor kan lösas i ett partgemensamt pilotprojekt. I pilotprojektet används ett elektroniskt verktyg för att lägga in de parametrar som behövs för instruktion och samtidigt kombinera detta med tidredovisning.

För närvarande pågår detta partsgemensamma pilotprojekt på tre olika ställen i landet för att försöka klara ut dessa tillämpningsproblem och se om det går att finna en lösning hur de kan hanteras på ett för båda parter transparent och smidigt sätt.

Pilotprojektet kommer att pågå under cirka ett år och uppföljning under denna tid kommer att ske samt en utvärdering när pilotprojektet är avslutat kommer också att ske partgemensamt.