Ny tillämpning och rekommendation för hantering av den särskilda ersättningen (”julgåvan”)

Nyhet Publicerad Ändrad

Ingen anpassning till sysselsättningsgrad – intermittent anställda omfattas inte

Denna nyhet publicerades den 9 december 2020 på arbetsgivarorganisationens intranätsplats på Svenska kyrkans intranät och i webbhandboken Vera

I Svenska kyrkans avtal 20 kom parterna överens om en särskild ersättning, en så kallad ”julgåva”, om 1 500 kr. Ett av syftena med den särskilda ersättningen var att underlätta för arbetsgivarna genom att lönerevisionen kunde skjutas upp till den 1 april 2021.  

Med anledning av att det kommit många frågor om denna särskilda ersättning till såväl arbetsgivarorganisationen som till arbetstagarorganisationerna, har avtalsparterna träffats den 8 december 2020 för att diskutera igenom frågan.  

Mot bakgrund av de partsgemensamma diskussionerna omprövar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tillämpningen:  

  • Förutsättningen för att få den särskilda ersättningen är att arbetstagaren var anställd och hade tillträtt sin anställning den 1 november 2020.   
  • Såväl tillsvidareanställda som visstidsanställda omfattas av den särskilda ersättningen (”julgåvan”) och får 1 500 kr, oavsett sysselsättningsgrad. Intermittent anställda omfattas inte.   
  • Den särskilda ersättningen inbegriper semesterlön och semesterersättning med belopp som anges i lag och kollektivavtal. Beloppet är dock pensionsgrundande och skattepliktig. 
  • Föräldralediga medarbetare och sjuklediga medarbetare har rätt till den särskilda ersättningen. Medarbetare som den 1 november 2020 var tjänstlediga av annan orsak omfattas inte.