Lönestatistik för Svenska kyrkan år 2021

Nyhet Publicerad

Lönestatistiken för 2021 finns nu tillgänglig. Lönekostnaderna har ökat nästan två procentenheter mer än det centralt avtalade utrymmet och antalet anställda har minskat något.

Nu är lönestatistiken för 2021 klar och har publicerats i den sökbara databasen Lönestatistik Svenska kyrkan. Där kan du själv söka fram information och skriva ut tabeller för olika yrken, stift och åldersgrupper. Observera att Lönestatistik Svenska kyrkan inte fungerar i Internet Explorer. Använd en annan webbläsare istället, exempelvis Chrome eller Edge.

Övergripande kan följande slutsatser dras från lönestatistiken:

  • Den genomsnittliga medellönen (cirka 34 400 kr) har ökat med omkring 5,4 procent sedan 2019, vilket är nästan två procentenheter mer än det överenskomna löneökningsutrymmet i de centrala kollektivavtalen för år 2020 och 2021. Den ökade lönekostnaden utöver det avtalade löneökningsutrymmet kan inte bara förklaras med lönehöjningar i samband med ny tjänst. Vi ser med oro på denna utveckling mot bakgrund av de ekonomiska utmaningar som väntar Svenska kyrkan i framtiden.
  • Generellt sett är skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner mycket små i Svenska kyrkan, numera mindre än två procent, och på gruppnivå finns inga systematiska skillnader som säkert kan härröras till just kön. Lönestatistiken presenteras därför utan uppdelning i kvinnors och mäns löner. Varje arbetsgivare har som vanligt ansvar för att genom lönekartläggning undersöka att inga oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män förekommer i den egna organisationen.
  • Enligt det statistiska underlaget har antalet anställda med månadslön i Svenska kyrkan minskat med knappt en och en halv procent sedan 2019. I oktober 2021 hade Svenska kyrkan cirka 24 270 anställda varav drygt 2 200 var timavlönade. Observera att Svenska kyrkan även anställer ett stort antal säsongsanställda för arbete på kyrkogårdarna under grönytesäsongen, vilka i de flesta fall inte registreras i lönestatistiken.

Lönestatistiken ska alltid läsas med försiktighet

Lönestatistiken påverkas av faktorer till följd av de löneuppgifter som inrapporteras, bl.a. kan flera äldre medarbetare med högre lön ha gått i pension samtidigt som yngre medarbetare med lägre löner inrapporterats för första gången.

Många använder lönestatistiken som underlag till löneöversynen. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation rekommenderar att lönestatistiken endast används för att skapa sig en uppfattning om löneläget inom Svenska kyrkan. Det finns många andra faktorer som är viktigare vid lönesättningen, såsom tjänstens krav och ansvarsnivå, individens prestation med mera. I många fall kan också statistik om löneläget på den övriga arbetsmarknaden i den aktuella regionen vara mer användbart.

Du kan läsa mer om Svenska kyrkans löneprocess här. Observera att löneöversynen just nu inte kan slutföras på grund av att Svenska kyrkans avtal omförhandlas tillsammans med omställningsavtalet.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera