Klargörande angående felaktig information från Kyrkans Akademikerförbund

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har fått frågor med anledning av felaktig information som Kyrkans Akademikerförbund har skickat ut till kyrkoherdar gällande de nya reglerna i Särskilda bestämmelser för präst. Om arbetsgivarna följer denna information, kan det leda till kollektivavtalsbrott. Vi vill därför klargöra att:

  • De tidigare femton fridagarna är helt borttagna. Det är inte möjligt att fortsätta använda de borttagna fridagarna som utgångspunkt för arbetstidsförläggningen. Det leder till en felaktig tillämpning av arbetstidsreglerna.
  • Präst som har arbetsskyldighet på lätthelgdagar har numera en genomsnittlig veckoarbetstid på 38 timmar och 15 minuter eller en årsarbetstid på 1 996 timmar. Präst som inte arbetar på lätthelgdagar har en genomsnittlig veckoarbetstid på 40 timmar per vecka eller ett årsarbetstidsmått som beräknas årligen.
  • Särskilda bestämmelser för präst gäller endast för präster, enligt den definition som anges i avtalstexten. Övriga yrkersgruppers arbetstid regleras av de allmänna bestämmelserna eller av särskilda bestämmelser för respektive yrkesgrupp, precis som förut.
  • Överenskommelse om ersättning för kyrkoherdevikariat kan träffas mellan arbetsgivare och komminister, inte mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation. Det är alltså inte tillåtet att teckna lokala kollektivavtal om ersättning för kyrkoherdevikariat.
  • Avtalet anger också att om arbetsgivare och komminister kommer överens om ersättning för kyrkoherdevikariat så ska den sättas i enlighet med principerna i Kyrkans löneavtal, vilket innebär att ersättningen ska vara individuell och differentierad. Detta är ett helt nytt sätt att tänka angående ersättningen för kyrkoherdevikariat, som nu blir en del av organisationens personalpolitik på samma sätt som den vanliga lönesättningen.
  • Det finns ingen överenskommelse om att värdet av den gamla konstruktionen för ersättning för kyrkoherdevikariat på något sätt skulle ha överförts till de nya bestämmelserna. Ersättningens storlek ska istället baseras på de faktorer som specificeras i löneavtalet, såsom uppdragets svårighetsgrad och arbetstagarens kompetens. Det är därför inte möjligt att använda någon matematisk formel för att beräkna ersättningen.
  • Det är inte möjligt att göra avvikelser från Särskilda bestämmelser för präst. Att följa Kyrkans Akademikerförbunds rekommendationer som skickades ut den 5 december 2017 kan alltså leda till brott mot kollektivavtalet med påföljande krav på allmänt skadestånd.

Kollektivavtal rörande Särskilda bestämmelser för präst tecknades med Vision torsdagen den 23 november 2017 efter noggranna och konstruktiva diskussioner om hur de nya bestämmelserna för präst skulle tillämpas. Därefter presenterades det slutliga avtalsförslaget för Kyrkans Akademikerförbund med en likalydande avtalstext.    

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjöd via medlarna Kyrkans Akademikerförbund att träffas för att gå igenom avtalet innan det skrevs under, så att inga missförstånd skulle behöva uppstå om avsikt och tolkningar. Kyrkans Akademikerförbund visade inget intresse för ett sådant möte.

Efter detta erbjudande och betänketid beslöt Kyrkans Akademikerförbund att den 30 november 2017 skriva under ett likalydande kollektivavtal som det som tecknats med Vision den 23 november 2017.

Kollektivavtalets bestämmelser togs fram i mycket konstruktiva förhandlingar direkt mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Vision. Under förhandlingarna diskuterades innehåll och avsikt med de nya reglerna i Särskilda bestämmelser för präst noga. De förhandlande parternas avsikt är avgörande för tolkningen av avtalet. Därför har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations och Visions tolkning av avtalet företräde.

Särskilda bestämmelser för präst gäller samtliga präster i Svenska kyrkan, oavsett tillhörighet till arbetstagarorganisation.

 

Läs mer om arbetstid för präst här

Läs mer om kyrkoherdevikariat här

Komplett avtalstext håller på att publiceras i webbverktyget VERA och kommer att finnas tillgänglig inom kort.

Ingående kommentarer till de nya reglerna kommer att publiceras före jul. I början på nästa år kommer vi att bjuda in till avtalsinformation och webbinarier.