Inga förändringar i rapporteringen till Fora

Nyhet Publicerad

Det kommer inte att ske några förändringar när det gäller inrapportering av löneunderlaget till Fora. Även fortsättningsvis kommer inrapportering av lönesumman hos församlingen/pastoratet/stiftet (arbetsgivaren) att ske en gång per år (senast den 31 januari).

Bakgrund

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har fått många frågor från arbetsgivare som uppfattat att Fora från och med 2024 kommer att övergå till månadsvis inrapportering lönesumman och fakturering av försäkringspremier hos respektive arbetsgivare med kollektivavtalsförsäkringarna AGS-KL, TFA‑KL och Premiebefrielseförsäkring.

Rapportering av lönesumma

Fram till och med den 31 januari 2024 ska arbetsgivaren rapportera in 2023 års lönesumma till Fora. Fora är det företag som för Svenska kyrkans arbetsgivares del administrerar premier för och anslutning till kollektivavtalsförsäkringarna AGS-KL, TFA-KL och Premiebefrielseförsäkring. Denna rutin gäller tills vidare och ingen förändring sker. Premien 2024 är fastställd till 0,01 procent av lönesumman för TFA-KL. För AGS-KL och Premiebefrielseförsäkringen är premien noll.

Vidare finns en tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL där inrapportering av 2023 års lönesumma även den sker under januari månad 2024. Rapportering sker till KPA Pension och premien för 2024 är 0,017 procent av lönesumman, fortsatt låg nivå och oförändrad jämfört med 2023.

Ingen framtida månadsrapportering

Bakgrunden till missuppfattningen att Fora kommer att gå över till månadsvis fakturering är att Fora 2024 kommer att övergå till månadsvis rapportering av anställda arbetare i pensionsavtalet SAF-LO. Detta gäller den privata delen av arbetsmarknaden och berör inte Svenska kyrkans arbetstagare som ju omfattas av pensionsavtal KAP-KL Svenska kyrkan och TPA 18 Svenska kyrkan. På pensionsområdet sker inrapportering på individnivå till Kyrkan Pension i det administrativa systemet Skapa.