Förhandlingarna fortsätter – avvakta med löneöversynen

Nyhet Publicerad

Parterna har kommit överens om att fortsätta förhandlingarna om nya omställningsvillkor för Svenska kyrkan. Förutsättningen för förhandlingarna är att löneavtalen inte gäller förrän de nya avtalen är klara. Därför ska alla arbetsgivare avvakta med löneöversynen.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har idag kommit överens med arbetstagarorganisationerna om former för att kunna fortsätta förhandlingarna om nytt omställningsavtal för Svenska kyrkan. Förutsättningen för förhandlingarna är att omställningsvillkoren i Svenska kyrkans avtal (allmänna bestämmelser och protokollsanteckningar) förhandlas samtidigt som omställningsavtalet, och att löneavtalen inte gäller för 2022 förrän de nya avtalen är klara. Målet är att vara klara med förhandlingarna under april och att lönehöjningar för 2022 då ska kunna ges retroaktivt från den 1 april.

Som arbetsgivare ska du därför inte genomföra några löneförhandlingar eller lönesättande samtal. Det går bra att göra förberedelser och att hålla lönesamtal, men observera att det inte finns något löneutrymme att fördela.  

Målet med omställningsförhandlingarna

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations mål är att Svenska kyrkan ska ha ett generöst omställningsavtal som är lika bra eller bättre än villkoren på övriga arbetsmarknaden. Avtalet ska underlätta utveckling och ge såväl arbetsgivare som arbetstagare goda förutsättningar att hantera nödvändiga förändringar. 

Förhandlingar om nya omställningsavtal pågår på hela arbetsmarknaden och flera stora avtal har redan tecknats för såväl SKR som på Svenskt Näringslivs område. Förutsättningarna är dock annorlunda för Svenska kyrkan på flera punkter:

  • Svenska kyrkan kommer enligt prognoserna att ha en kraftigt minskande ekonomi de kommande åren, medan behovet av Svenska kyrkans verksamhet fortsätter att vara stort. Samtidigt ökar kostnader för inköp och löner i linje med utvecklingen i samhället. Det går därför inte att jämföra de ekonomiska förutsättningarna med ett vinstdrivande företag, eller med kommuner och regioner där skatteintäkterna följer konjunkturen. 
  • Svenska kyrkans arbetsplatser är mycket små i jämförelse med övriga arbetsmarknaden. De flesta har färre än 50 anställda och varje omställningsprocess kommer att omfatta få personer. Det innebär att det kan vara svårt att omplacera medarbetare och att omställningskostnaderna slår mycket ojämnt beroende på arbetsplatsens åldersstruktur och andra förutsättningar. 
  • Svenska kyrkan har idag omställningsvillkor inte bara i omställningsavtalet, utan även i allmänna villkor och protokollsanteckningar som hänger samman med löneavtalen i det så kallade Svenska kyrkans avtal 20. Dessa regler är mycket generösa med långa uppsägningstider och garantier om bibehållen lön vid omplacering, som saknar motstycke på svensk arbetsmarknad. Det leder till inlåsningseffekter och nödvändiga omställningar drar ut på tiden på ett sätt som inte är bra för någon. Dessa regler tecknades i en tid då Svenska kyrkan hade en helt annan ekonomi och då uppsägning på grund av arbetsbrist var mycket ovanligt. 

Svenska kyrkan har inte längre råd att ha kvar dessa omoderna och ineffektiva konstruktioner. Vid en omställning ska arbetsgivaren självklart kompensera berörda arbetstagare och hjälpa dem vidare i karriären, men satsningarna måste vara mer resurseffektiva och leda till utveckling för individen och för arbetsplatsen.

Därför har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation föreslagit ett nytt omställningsavtal där omställningsprocessen kan genomföras lika smidigt som på andra arbetsplatser och där arbetstagaren får arbetsmarknadens mest generösa omställningsstöd:

  • Genom Kyrkans trygghetsråd delar arbetsgivarna solidariskt på fler omställningskostnader än idag, vilket underlättar för arbetsgivare att genomföra nödvändiga omställningar utan att drabbas av orimligt höga kostnader. 
  • Arbetstagarna får professionellt stöd att utvecklas i karriären genom Kyrkans trygghetsråd. Vårt förslag innehåller mer studiestöd än andra avtal och en generös avgångsersättning. Kraven för att få stöd från Kyrkans trygghetsråd sänks så att de blir tillgängliga för fler arbetstagare: kortare anställningstid krävs, visstidsanställda och sjukskrivna omfattas och stödet gäller inte enbart vid en formell arbetsbristsituation.
  • När det slutgiltiga beslutet om omställning väl är fattat, får berörda arbetstagare snabbare hjälp av Kyrkans trygghetsråd, den nya organisationen får komma på plats och arbetsgivaren får kontroll över kostnaderna och kan fokusera på den framtida utvecklingen.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ser fram emot konstruktiva förhandlingar i högt tempo, där de viktiga omställningsfrågorna kan hanteras i en balanserad helhetslösning.

Information om läget i förhandlingarna publiceras löpande på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbplats och i e-postnyhetsbrevet Observera arbetsgivare.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera