BKSK 19 – ny befattningsklassificering för Svenska kyrkan

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har kommit överens med arbetstagarorganisationerna om en ny befattningsklassificering: BKSK 19 (befattningsklassificering Svenska kyrkan 2019). BKSK 19 ersätter den tidigare BSF och är uppdaterad så att de befattningar som ingår motsvarar de vanligaste tjänsterna inom Svenska kyrkan idag.

Nyheter i BKSK 19

Den stora förändringen är att BKSK 19 innehåller helt nya befattningskoder som både har uppdaterats och kompletterats med en ansvarskod som anger befattningens ledningsansvar och chefsnivå.

Uppgifterna som ska lämnas in till Statisticon i november 2019 är i stort sett samma som tidigare år. I år återinförs dock uppgiften huruvida en medarbetare varit frånvarande hela oktober månad eller inte. Löneuppgiften kompletteras också med en fråga om hur lönen redovisats.

Så fungerar BKSK 19

De nya befattningskoderna är sexsiffriga och har utformats för att undvika sammanblandning med äldre koder och koder i andra branschöverenskommelser.

Den största skillnaden mellan BSF och BKSK 19, förutom de uppdaterade befattningarna, är att för alla anställda med chefs- eller ledningsuppdrag ska en särskild ansvarskod anges, som visar ledningsansvar och chefsnivå.

Etikett motsvarar den tidigare BSF-koden och är en klassificering av arbetsuppgifter. Anges för samtliga anställda. Ansvarskod beskriver ledningsansvar och chefsnivå. Anges för anställda med chefs-/ledningsuppdrag. för vissa etiketter är ansvarskod obligatoriskt. Ansvarstyp beskriver vilken typ av ledningsansvar den anställde har. Samma person kan ha flera ansvarstyper och får då flera siffror i ansvarskoden. Ansvarsnivå beskriver var i chefshierarkin den anställde befinner sig.

Varje arbetsgivare måste anpassa klassificeringen av de anställda till BKSK 19

BKSK 19 kommer att användas vid inlämningen av lönestatistik i november 2019, vilket innebär att alla arbetsgivare behöver anpassa klassificeringen av de anställda till BKSK 19. Till stöd i det arbetet har parterna gemensamt tagit fram en handbok som kan laddas ner här.

Arbetet med att omklassificera de anställda bör sättas igång så snart som möjligt, så att allt är klart inför inlämningen av höstens lönestatistik.

Observera att BKSK 19 endast ska användas som grund för den gemensamma lönestatistiken. Bytet av befattningskod är enbart en administrativ förändring och påverkar varken anställningsavtal eller arbetsbeskrivningar.

Undvik koder som slutar på 98/99

Parterna vill uppmana alla arbetsgivare att så långt som möjligt undvika de koder som slutar på 98 eller 99 (”annan arbetstagare med …”). Lönestatistik för 98/99-etiketterna blir inte meningsfull eftersom arbetsuppgifterna inom gruppen troligen inte är jämförbara.

Utgå istället från arbetstagarens huvudsakliga arbetsuppgift. Om den anställda har arbetsuppgifter som passar in på flera etiketter ska det så kallade mest-kriteriet tillämpas, det vill säga de arbetsuppgifter som utgör största delen av anställningen ska styra vilken etikett som ska användas.  

Frågor om BKSK 19

Om du som arbetsgivare har frågor om BKSK 19 vänder du dig som vanligt till din regionala förhandlare/rådgivare eller till jouren för arbetsrätt/avtal.

Leverantörer av lönesystem behöver föra in BKSK 19 i sin produkt

Alla lönesystem som innehåller befattningsklassificering måste också uppdateras. Arbetsgivarorganisationen kommer att kontakta följande leverantörer av lönesystem om de nödvändiga förändringarna:

 • AGDA
 • BRP Systems
 • Eniac Data AB
 • Fas
 • Flex Applications
 • GAS PERSONAL
 • Hogia HR Systems AB
 • Kontek
 • LabOra
 • LJ System AB
 • Softone Carat
 • Swelön
 • Visma
 • Vitec Agrando AB

Om er organisation använder något annat lönesystem, behöver ni uppmärksamma dem på förändringen och be dem kontakta Svenska kyrkans lönestatistikleverantör Statisticon på lonestatistik.svenskakyrkan@statisticon.se för instruktioner.

Alla personer som tidigare har rapporterat in lönestatistik kommer också att få ett separat e-postmeddelande med information om de kommande förändringarna och en uppmaning att kontakta eventuella leverantörer av lönesystem som inte finns med på ovanstående lista.