Arbetsgruppernas arbete drar igång

Nyhet Publicerad

I avtalsrörelsen 2023 kom parterna överens om att diskutera vissa frågor i arbetsgrupper. Det arbetet påbörjas nu med fokus på bland annat arbetstid, skola och förskola, säsongsanställda och arbetsmiljö.

I vårens avtalsrörelse kom parterna överens om att tillsätta arbetsgrupper för att kunna mötas och tillsammans hitta lösningar för viktiga frågor. Arbetsgruppernas arbete har nu påbörjats och kommer att fortsätta under hösten och framåt.

Arbetsgrupper

Arbetstid, förenkling och struktur

En arbetsgrupp om förenklings- och strukturfrågor kommer framför allt att fokusera på arbetstid. En viktig fråga är att säkerställa att villkoren i avtalet är inom ramen för kraven i EU:s arbetstidsdirektiv. Uppdateringen av lägerbilagan i våras tog höjd för EU:s krav på dygnsvila. Gruppen ska se över om det finns behov av ytterligare justeringar.

I uppdraget ingår också att att långsiktigt strukturera om avtalen så att de blir lättare att överblicka. Arbetet påbörjas hösten 2023 och ska vara slutfört till årsskiftet 2024/2025.

Skola och förskola

Arbetsgruppen om skolor och förskolor i Svenska kyrkan ska hantera villkoren för anställda utifrån den lagstadgade verksamhetens behov. I uppstarten genomförs ett partsgemensamt seminarium tillsammans med organisationen Idéburen Välfärd, som Skao samarbetar med.

Säsongsanställning

Senare i höst påbörjar arbetsgruppen om säsongsanställda medarbetare diskussioner om anställningsvillkor och löneutveckling för medarbetare med säsongsbetonat arbete. 

Arbetsmiljö, medbestämmande och inflytande

En arbetsgrupp kommer att diskutera arbetsmiljö- , medbestämmande- och inflytandefrågor samt förutsättningarna för fackliga förtroendemän. I arbetet ingår en översyn av PRK- och PU-avtalen.

Utvärdering av löneprocessen

I oktober 2023 kommer parterna också att träffas för att påbörja dialog om en partsgemensam undersökning om löneprocessen i Svenska kyrkan. Syftet är att utvärdera om förändringarna i löneavtalet har lett till kvalitetsförbättringar, ökat engagemang och förståelse.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera