Nationella satsningar på arbetsmiljön

Det finns en rad nationella satsningar och granskningar där arbetsmiljö, liksom styrning och ledning, berörs.

De fackliga organisationerna uppvaktade i början på 2000-talet Svenska kyrkans nationella nivå och dåvarande Församlingsförbundet (nu Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation) i syfte att ta fram stöd för att skapa goda arbetsplatser i kyrkan.

Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i Svenska kyrkan – en fallstudie

Detta ledde till att det Personalpolitiska rådet (sammansatt av arbetsgivar- och fackliga parter) tillsammans med kyrkokansliet initierade en fallstudie om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i Svenska kyrkan. Det blev Örebro Universitet som fick uppdraget att genomföra studien (Arbetsrapport 11 2005, Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i Svenska kyrkan – en fallstudie).

 Fallstudien visade bland annat att organisationsstrukturen präglades av en otydlig ansvarsfördelning med oklarheter gällande beslutsbefogenheter mellan förtroendemannaorganisation och arbetsorganisation, det vill säga kyrkoråd och kyrkoherde. Författarna (Bruhn, Lind och Svensson) föreslog bland annat att arbetsgivar- och arbetsledarroll skulle läggas över på kyrkoherden. Detta för att ge kyrkoherden mer tydliga befogenheter och skyldigheter att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor. Forskarna antog att kyrkan hade en hel del att tjäna på förenklingen.

 2006 genomfördes en nationell konferens där fallstudien presenterades och där bland annat Afa försäkring, Arbetsmiljöverket och forskare inom arbetsmiljö och teologi gavs utrymme att utmana Svenska kyrkan i avsikt att finna förbättringar.

 Projektet Arbetsmiljö i fokus

2006–2009 genomförde kyrkokansliet och dåvarande Församlingsförbundet (vårt tidigare namn) ett projekt, Arbetsmiljön i fokus, för en bra arbetsmiljö i Svenska kyrkan. Huvudmålet för det projektet var att arbetsmiljöarbetet år 2009 skulle ske i samverkan mellan nationell nivå och dåvarande Svenska kyrkans församlingsförbund liksom mellan stiften och den nationella nivån. Det skulle finnas modeller för arbetsmiljöarbete som skulle utgå från behoven av stöd och som tillvaratog goda exempel inom Svenska kyrkan.

Projektet resulterade i olika former av konkret stöd- tillgängliga på Svenska kyrkans intranät, bland annat en samling av goda exempel på lokalt arbete som påverkat arbetsmiljön positivt, fler resurser till arbetsgivarorganisationen för konsultativt råd och stöd, ökat samarbete och samordning mellan arbetsgivarorganisationen och stiften i frågorna, fler utbildningar och kontinuerliga nationella mötesplatser där arbetsmiljörelaterade frågor står i fokus.