Lönestatistik för 2016

SCB har på uppdrag av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation samlat in löneuppgifter hos församlingar, pastorat och stift inom Svenska kyrkan. Statistikproduktionen sker i samarbete med de fackliga organisationerna Kommunal, SACO, Vision, Lärarförbundet m. fl. Insamlingen regleras genom ett kollektivavtal för en partsgemensam lönestatistik.

De löner som redovisas i tabellerna är grundlön utan lönetillägg för anställda med månadslön. Uppgifterna är insamlade under november månad varje år, vilket innebär att statistiken avspeglar det årets löneläge med reservation för att inte alla arbetsgivare har hunnit förhandla lönerna klart.Materialet omfattar samtliga anställda hos församlingar pastorat och stift och som lämnat in uppgift till SCB.

Lönestatistikens uppbyggnad

Tabellernas indelning i befattningar följer BSF - Befattningssystem för församlingar. En närmare beskrivning av systemet finns i en fil som kan laddas ner från denna sida. Arbetstagarna redovisas i tre åldersgrupper inom varje befattning. 

För varje befattningsgrupp med minst 10 individer redovisas lönespridningen med medianlön och 10:e och 90:e percentillön. Dessa utgör lönevärden på en skala där lönerna inom gruppen ordnats efter storlek från den minska till den största. Värdenas närmare innebörd redovisas nedan.

I befattningsgrupper med mindre än tio individer är endast medellönen meningsfull att redovisa. Det innebär alltid begränsningar att göra statistik för små grupper. Ju fler individer som ingår i den redovisade gruppen, desto mer representativa blir siffrorna.

Lön och ålder

Arbetstagarna redovisas i tre åldersgrupper inom varje befattning. Samtliga åldersgrupper har redovisats även om antalet ingående individer är lika med noll, eftersom detta kan vara av värde vid sidan av den egentliga lönestatistiken. Lön och könSedan 2011 redovisas lön för kvinnor och män i respektive BSF-grupp.

I tabellerna ingår alla månadsavlönade som är mellan 17 och 64 år och som inte är tjänstlediga.

Median och percentil

Medianlön innebär att 50 % av individerna i gruppen har lägre eller samma lön som medianlönen.

10:e percentillön.  10 % av individerna i gruppen har lägre eller samma lön som 10:e percentillönen.

90:e percentillön. 90 % av individerna i gruppen har lägre eller samma lön som 90:e percentillönen.

Tabellerna redovisar också det aritmetiska medelvärdet inom varje grupp, d v s summan av alla individers heltidslön delad med antalet individer i gruppen.

Materialet visar dels löneläget för hela riket, dels uppdelat per stift.