Lönestatistik 2018

Sedan 1995 samarbetar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation med arbetstagarorganisationerna om dels en gemensam lönestatistik, dels en gemensamt framtagen befattningsklassificering. Varje år, i november månad, samlas uppgifter in från kyrkans arbetsgivare för att sedan sammanställas och presenteras. Därigenom får parterna en gemensam bild av löneutvecklingen i Svenska kyrkan.

Från och med 2017 sköter företaget Statisticon AB insamlingen och framtagandet av statistiken. Statisticon har på uppdrag av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation samlat in löneuppgifter hos församlingar, pastorat och stift inom Svenska kyrkan. Statistikproduktionen sker i samarbete med arbetstagarorganisationerna. Insamlingen regleras genom ett kollektivavtal för en partsgemensam lönestatistik.

De löner som redovisas i tabellerna är grundlön utan lönetillägg för anställda med månadslön. Uppgifterna är insamlade under november månad varje år, vilket innebär att statistiken avspeglar det årets löneläge med reservation för att inte alla arbetsgivare har hunnit förhandla lönerna klart. Materialet omfattar samtliga anställda hos församlingar pastorat och stift och som lämnat in uppgift till Statisticon.

Från och med 2017 års statistik har arbetsgivarorganisationen valt att presentera statistiken för anställda medarbetare från och med 17 års ålder och äldre. I tidigare års urval finns individer i åldrarna 17-64 år. Detta medför att statistiken inte är helt jämförbar i alla redovisade tabeller.

På grund av att avtalsförhandlingarna blev klara sent på året 2017 inkluderar statistiken för 2017 både 2016 och 2017 års lönenivåer. Statistiken för år 2018 inkluderar endast 2018 års lönenivåer.

Observera att lönestatistiken alltid ska läsas med försiktighet, eftersom Svenska kyrkans lönestatistik inte beräknas på samma individer år från år. Därför finns det ett stort antal faktorer som påverkar nivåerna, exempelvis nyrekryteringar och avgångar hos arbetsgivarna.

Lönestatistikens uppbyggnad
Tabellernas indelning i befattningar följer BSF - Befattningssystem för församlingar. En närmare beskrivning av systemet finns i en fil som kan laddas ner från denna sida. Arbetstagarna redovisas i tre åldersgrupper inom varje befattning. 

För varje befattningsgrupp med minst 10 individer redovisas lönespridningen med medianlön och 10:e och 90:e percentillön. Dessa utgör lönevärden på en skala där lönerna inom gruppen ordnats efter storlek från den minsta till den största. Värdenas närmare innebörd redovisas nedan.

I befattningsgrupper med mindre än tio individer är endast medellönen meningsfull att redovisa. Det innebär alltid begränsningar att göra statistik för små grupper. Ju fler individer som ingår i den redovisade gruppen, desto mer representativa blir siffrorna.

Lön och ålder
Arbetstagarna redovisas i tre åldersgrupper inom varje befattning. Samtliga åldersgrupper har redovisats även om antalet ingående individer är lika med noll, eftersom detta kan vara av värde vid sidan av den egentliga lönestatistiken. 

Lön och kön
Sedan 2011 redovisas lön för kvinnor och män i respektive BSF-grupp.

I tabellerna ingår alla månadsavlönade som är 17 år och äldre och som inte är tjänstlediga.

Median och percentil

Medianlönen är den lön som ligger i mitten av spannet. Är spannet jämnt delbart är medianlönen medelvärdet av de två löner som ligger i mitten av spannet.

Den tionde percentilen är den lönenivå som 10 procent av lönerna ligger under, det vill säga en låg lön. På samma sätt är den 90:e percentilen den lönenivå som 90 procent av lönerna ligger under, en hög lön. 80 procent av alla löner ligger alltså mellan den 10:e och 90:e percentillönen.

Tabellerna redovisar också medellönen inom varje grupp, d v s summan av alla individers heltidslön delad med antalet individer i gruppen.

Materialet visar dels löneläget för hela riket, dels uppdelat per stift.