Lönestatistik 2014

Löner inom Svenska kyrkan, statistik för 2014

SCB har på uppdrag av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation samlat in löneuppgifter hos församlingar, pastorat och stift inom Svenska kyrkan. Statistikproduktionen sker i samarbete med de fackliga organisationerna Kommunal, SACO, Vision, Lärarförbundet m. fl. Statistikinsamlingen regleras genom ett särskilt statistikavtal. Enligt överenskommelsen i detta avtal är materialet partsgemensamt.

De löner som redovisas i tabellerna är grundlön utan lönetillägg för anställda med månadslön. Uppgifterna är insamlade under november månad varje år, vilket innebär att statistiken avspeglar det årets löneläge med reservation för att inte alla arbetsgivare har hunnit förhandla lönerna klart.Materialet omfattar samtliga anställda hos församlingar pastorat och stift.

Lönestatistikens uppbyggnad

Tabellernas indelning i befattningar följer BSF - Befattningssystem för församlingar. En närmare beskrivning av systemet finns i en fil som kan laddas ner från denna sida. Arbetstagarna redovisas i tre åldersgrupper inom varje befattning. Samtliga åldersgrupper har redovisats även om antalet ingående individer är lika med noll, eftersom detta kan vara av värde vid sidan av den egentliga lönestatistiken.För varje befattningsgrupp med minst tio individer redovisas lönespridningen med medianlön och 10:e och 90:e percentillön. Dessa utgör lönevärden på en skala där lönerna inom gruppen ordnats efter storlek från den minska till den största. Värdenas närmare innebörd redovisas nedan.

I befattningsgrupper med mindre än tio individer är endast medellönen meningsfull att redovisa. Det innebär alltid begränsningar att göra statistik för små grupper. Ju fler individer som ingår i den redovisade gruppen, desto mer representativa blir siffrorna.

Lön och ålder

Arbetstagarna redovisas i tre åldersgrupper inom varje befattning. Samtliga åldersgrupper har redovisats även om antalet ingående individer är lika med noll, eftersom detta kan vara av värde vid sidan av den egentliga lönestatistiken. Lön och könSedan 2011 redovisas lön för kvinnor och män i respektive BSF-grupp.

I tabellerna ingår alla månadsavlönade som är mellan 17 och 64 år och som inte är tjänstlediga.

Median och percentil

Medianlön innebär att 50 % av individerna i gruppen har lägre eller samma lön som medianlönen.

10:e percentillön.  10 % av individerna i gruppen har lägre eller samma lön som 10:e percentillönen.

90:e percentillön. 90 % av individerna i gruppen har lägre eller samma lön som 90:e percentillönen.

Tabellerna redovisar också det aritmetiska medelvärdet inom varje grupp, dvs summan av alla individers heltidslön delad med antalet individer i gruppen.

Lönestatistik för 2014, för riket,  per stift, riket/kön samt per stift/kön

Göteborgs stift
Göteborg stift/kön
Härnösands stift
Härnösands stift/kön
Karlstads stift
Karlstad stift/kön
Linköpings stift
Linköpings stift/kön
Luleå stift
Luleå stift/kön
Lunds stift
Lunds stift/kön
Skara stift
Skara stift/kön
Stockholms stift
Stockholms stift/kön
Strängnäs stift
Strängnäs stift/kön
Uppsala stift
Uppsala stift/kön
Visby stift
Visby stift/kön
Västerås stift
Västerås stift/kön
Växjö stift
Växjö stift/kön

Hela riket

Hela riket/kön

 

BSF-01

Ladda ner filen här (reviderad 2014)