Lönestatistik 2010

SCB har på uppdrag av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation samlat in löneuppgifter hos församlingar och kyrkliga samfälligheter inom Svenska kyrkan. Statistikproduktionen sker i samarbete med de fackliga organisationerna Kommunal, SACO, SKTF, Lärarförbundet m. fl. Statistikinsamlingen regleras genom ett särskilt statistikavtal. Enligt överenskommelsen i detta avtal är materialet partsgemensamt.

De löner som redovisas i tabelllerna är grundlön utan lönetillägg för anställda med månadslön. Uppgifterna är insamlade under november 2010, vilket innebär att statistiken avspeglar 2010 års löneläge med reservation för att inte alla arbetsgivare har hunnit förhandla lönerna klart.

Materialet omfattar samtliga anställda hos församlingar och samfälligheter.

Lönestatistikens uppbyggnad

Tabellernas indelning i befattningar följer BSF - Befattningssystem för församlingar. En närmare beskrivning av systemet finns i ett särskilt häfte som kan beställas från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Arbetstagarna redovisas i tre åldersgrupper inom varje befattning. Samtliga åldersgrupper har redovisats även om antalet ingående individer är lika med noll, eftersom detta kan vara av värde vid sidan av den egentliga lönestatistiken.

För varje befattningsgrupp med minst tio individer redovisas lönespridningen med medianlön och 10:e och 90:e percentillön. Dessa utgör lönevärden på en skala där lönerna inom gruppen ordnats efter storlek från den minska till den största. Värdenas närmare innebörd redovisas nedan. I befattningsgrupper med mindre än tio individer är endast medellönen meningsfulll att redovisa. Det innebär alltid begränsningar att göra statistik för små grupper. Ju fler individer som ingår i den redovisade gruppen, desto mer representativa blir siffrorna.

Medianlön innebär att 50 % av individerna i gruppen har lägre eller samma lön som medianlönen.

10:e percentillön. 10 % av individerna i gruppen har lägre eller samma lön som 10:e percentillönen.

90:e percentillön. 90 % av individerna i gruppen har lägre eller samma lön som 90:e percentillönen.

Tabellerna redovisar också det aritmetiska medelvärdet inom varje grupp, dvs summan av alla individers heltidslön delad med antalet indivier i gruppen.

Materialet visar dels löneläget i hela riket, dels uppdelat i stift.

Löneläget 2011 hela riket samt uppdelning per stift

Uppsala stift
Linköpings stift
Skara stift
Strängnäs stift
Västerås stift
Växjö stift
Lunds stift
Göteborgs stift
Karlstads stift
Härnösands stift
Luleå stift
Visby stift
Stockholms stift

Hela riket

Löneläget 2011 uppdelat på kvinnor och män

Uppsala stift (kön)
Linköpings stift (kön)
Skara stift (kön)
Strängnäs stift (kön)
Västerås stift (kön)
Växjö stift (kön)
Lunds stift (kön)
Göteborgs stift (kön)
Karlstads stift (kön)
Härnösands stift (kön)
Luleå stift (kön)
Visby stift (kön)
Stockholms stift (kön)

Hela riket (kön)