Lönesamtalet ska utgå ifrån vad verksamheten behöver

Ett bra lönesamtal kan utveckla både verksamheten och medarbetaren. Men då krävs ordentliga förberedelser av chefer - och lite mod.

Lönesamtalet är det samtal varje år då chefen är tvungen att tala klarspråk med sina medarbetare. Det är ju enkelt och roligt om medarbetaren har gjort en toppeninsats under året, men om medarbetaren har underpresterat kan det
vara tufft att vara så ärlig som man borde vara.
– Chefer ska sträva efter att vara professionella i sina bedömningar och tydliga
i lönesamtalen; först då leder samtalen till utveckling.
Arbetsgivarna ska inte heller ge mer i löneökning än det totala löneutrymmet säger. Vissa av kyrkans arbetsgivare har tyvärr en tendens att ge lite för höga löner. I längden blir det inte bra, eftersom konsekvensen kan bli att man måste dra ner på personal, säger Mari Burell, som är förhandlare och rådgivare vid
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 

LÖNESAMTALET ÄR ETT utvärderande möte som bygger på vad chefen och medarbetaren pratat om under utvecklings- samtalet. Som chef kan man inte vara nog förberedd.

–  I samband med att man kallar till lönesamtalet är det bra att ta fram underlaget från utvecklingssamtalen och be- döma i vilken mån medarbe- taren nått sina mål. Samtidigt tittar man också på lönekrite- rierna – hur har personen upp- fyllt dem? Det är viktigt att ha en bra helhetsbild innan man träffas, säger Mari Burell och tillägger att många medarbe- tare inte har kunskap om hur löner sätts och därför har orealistiska förväntningar.

–  Ett lönesamtal är inte en förhandling. Enda gången man förhandlar om sin lön är när man blir anställd.

Det finns begrepp som Mari Burell rekommenderar varje chef att utbilda sina anställda i vad de betyder och hur de fungerar. Märket, till exempel, vilket innebär löneutrymmet som sätts av industrin och som andra grupper förhåller sig till.

– Det är också bra att känna till att löneutrymmet gäller för varje facklig organisation och inte för individen. 

HAR MEDARBETAREN DEN här kunskapen går lönesamtalet ofta bättre.
– Våra chefer inom kyrkan är bra på att hålla samtal, men de här samtalen är lite
speciella. Man ska vara medkännande men också tydlig och ha goda argument. Blir
medarbetaren besviken kan det vara en god idé att boka in ett nytt samtal – men inte med förespeglingen om mer pengar, utan för att förklara ytterligare
varför personen får den lön den får.
Trots att det kan vara både svårt och utmanande att hålla lönesamtal är det många
arbetsgivare som ser det som utvecklande och inte minst meningsfullt.
– Många tycker att det är en rolig uppgift. Det är en fin chans att få hjälpa medarbetarna att utvecklas och det är också en bra möjlighet att styra verksamheten genom att leda medarbetarna via de uppställda kriterierna.

BRITH-MARIE JOHANSSON, kansli- och fastighetschef i Arvika pastorat, håller med Mari Burell om att det allra viktigaste vad gäller att genomföra ett lyckat lönesamtal är att vara förberedd.
I Arvika pastorat går man igenom löneprocessen på ett personalmöte.
– Det ska inte komma som en överraskning vad man bedöms utifrån. Syftet med
lönesättningen är ju att nå målen i verksamheten, och det är inte helt självklart om man får det förklarat för sig.

INFÖR VARJE LÖNESAMTAL skickar Brith-Marie Johansson ut lönekriterierna till
medarbetarna som en påminnelse. 
– Kriterierna är formulerade utifrån vad organisationen behöver, men också vad
medarbetaren behöver bidra med för att organisationen ska nå till verksamhetsmålen.
I vårt avtal finns åtta kriterier listade och vi har valt att använda fem av dem,
bland annat samarbetsförmåga, ansvarstagande och att ha bra omdöme, säger
Brith-Marie Johansson.
De fem kriterierna valdes ut när nio församlingar gick samman till ett pastorat, och ett gemensamt arbetssätt behövde utformas.
– Vi står inför stora utmaningar inom kyrkan med minskade intäkter på grund
av färre tillhöriga samt ökade kostnader på grund av den höga inflationen.
Utvecklingssamtalet och lönesamtalet utgår från vad organisationen behöver. De
blir ett verktyg för hur vi ska utveckla verksamheten för att kunna möta framtiden, säger Brith-Marie Johansson.
inte får det förklarat för sig.