Teckning med stora bokstäver för LAS.
Foto: Rebecca Elfast

LAS - mycket händer nu!

Arbetsrätten genomgår sin största förändringsfas på många år och flera nyheter i lagen om anställningsskydd (LAS) har trätt i kraft under sommaren. Chefsjurist Robert Svec reder ut begreppen kring de nya regler som nu börjar tillämpas.

Vilka är de viktigaste skillnaderna i praktiken jämfört med gamla LAS?

Förändringarna i LAS baseras dels på EU:s nya arbetsvillkorsdirektiv och dels på principöverenskommelsen mellan parterna på svensk arbetsmarknad.

Vilka är de viktigaste skillnaderna i praktiken jämfört med gamla LAS?

– Något som berör många ar-betsgivare är att allmän visstidsan-ställning tas bort och ersätts med särskild visstidsanställning. Förr har man utan särskilt skäl kunnat anställa någon på visstid i upp till två år. Nu begränsas den möjlig- heten, då maxgränsen för särskild visstidsanställning är satt till 12 månader under en femårsperiod. Dessutom får en person som arbetat i mer än nio månader under en treårsperiod företrädesrätt till en ny särskild visstidsanställning, förklarar Robert Svec.

Hur bör arbetsgivare förbereda sig för att hantera tidsbegränsade anställningar korrekt?

Det går alltså fortfarande att använda tidsbegränsad anställning utan att ha något särskilt skäl, men arbetsgivaren blir begränsad till tolv månader.

– Det blir en viss administrativ börda att hålla reda på hur länge olika medarbetare varit anställda och när de har företrädesrätt eller anställningen övergår i en tillsvidareanställning. Viktigt att tänka på är att arbetstagarens särskilda viss-tidsanställning övergår i tillsvidareanställning efter 12 månader. Det går alltså fortfarande att använda tidsbegränsad anställning utan att ha något särskilt skäl, men arbetsgivaren blir begränsad till tolv månader. I övrigt är det som tidigare möjligt att tillämpa tidsbegränsade anställningar med stöd av LAS och kollektivavtal. Exempelvis kan säsongsanställning som tidigare användas för arbeten som har sin grund i att det är en viss årstid, liksom vikariat när någon ska ersätta en annan anställd under semesterledighet eller liknande.

Vad innebär det att uppsägning ska grunda sig på ”sakliga skäl”, i  stället för som tidigare ”saklig grund”?

– Sakliga skäl kommer nu att gälla för både arbetsbrist och personliga skäl, men tanken med att justera begreppet är att göra det mer förutsägbart i vilka situationer sakliga skäl för uppsägning av personliga skäl föreligger. Ändringen får störst genomslag när det gäller personliga skäl i form av misskötsel. 
– Kravet att arbetsgivare i första hand ska vidta mindre ingripande åtgärder än uppsägning finns kvar, men vid bedömningen ska uppmärksamhet nu fästas vid det allvarliga i brottet mot anställningsavtalet och om den anställde insett eller bort inse det. Tidigare har även arbetstagarens personliga intresse av att få behålla anställningen beaktats, och arbetsgivaren har behövt göra en prognos för hur arbetstagaren väntas fungera på arbetsplatsen framöver. Det kom-mer inte längre krävas vid uppsägning av personliga skäl.

Hur förändras reglerna när parterna tvistar om en uppsägning är giltig eller ej?

– Tidigare gällde vid pågående tvist att anställningen bestod tills tvisten var slutligen löst, vilket innebar att arbetsgivaren betalade lön och förmåner under hela  tvistetiden, ytterst fram till avgörande i domstol. Med de nya reglerna gäller att en anställning upphör efter uppsägningstiden, även i de fall när en tvist uppstår. Om uppsägningen däremot blir ogiltigförklarad måste löner och förmåner betalas ut retroaktivt för den tid som tvist pågått. För att arbetsgivare inte ska missbruka de nya reglerna kommer också skadestånden för felaktiga uppsägningar och avskedanden att höjas.

Vilka nyheter införs gällande turordningsregler?

Robert Svec är chefsjurist vid arbetsgivarorganisationen.

– Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska en arbetsgivare kunna undanta tre anställda som är av särskild vikt för verksamheten. Detta gäller oavsett hur många anställda arbetsgivaren har. Tidigare gällde ett undantag om två anställda hos arbetsgivare med högst 10 anställda. Undantaget från turordningsreglerna förefaller emellertid tidigare ha använts i förhållandevis begränsad omfattning. 

Text: Susanna Lidström

Annat som kan intressera!

två personer skakar hand. Det som syns är underarmarna och händerna.

Avslut av anställning – personliga skäl

I utbildningen ”Avslut av anställning – personliga skäl” får du som chef, arbetsledare eller övriga företrädare för arbetsgivaren lära dig mer om flera olika sätt som en anställning kan avslutas på.  

man med polotröja och kavaj tittar upp från sitt arbetsbord.

Chefsjuristen utreder

Robert Svec reder ut olika snåriga frågor som många arbetsgivare inom Svenska kyrkan kan komma att brottas med.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!