Teckning över lekområde med kyrka i bakgrunden.
Foto: Rebecca Elfast

Lagarna som styr förskoleverksamheten - så påverkas arbetsgivarens ansvar och ledningsrätt

Till skillnad från kyrkans barntimmar och öppna förskolan, som inte är reglerad i någon lag, styrs all förskoleverksamhet av skollagen. Peter Sparrfors, rådgivare vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, reder ut begreppen kring vad det innebär för församlingar och pastorat som driver förskola.

Vad är utmärkande för förskolans reglering jämfört med annan verksamhet i Svenska kyrkans regi?

– I grund och botten är det skollagen som styr all förskoleverksamhet. Det innebär stora skillnader jämfört med att driva öppen förskola, som inte är reglerad i någon lag. Utmärkande är till exempel den särställning som rektorn har. Tidigare talade lagen även om förskolechef och liknande, men nu är skrivningen fokuserad på rektorns roll. Skollagen säger att rektorn till fullo styr och leder sin inre organisation när det gäller den pedagogiska verksamheten i förskolan, förklarar Peter Sparrfors.

Vithårig man med ljus skjorta och mörk kavaj.
Foto: Magnus Aronson

Vad innebär skollagens skrivning för arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet?

– Formellt är det en speciallag som medför en inskränkning i ledningsrätten. Kyrkorådet och kyrkoherden måste ta hänsyn till det om de har synpunkter på förskoleverksamheten. Om kyrkoherden till exempel säger till rektorn att ändra den pedagogiska inriktningen är rektorn inte skyldig att följa de råden. Inte heller från kyrkorådet kan man styra den pedagogiska inriktningen. Det här måste alla parter vara medvetna om och hantera på ett bra sätt.

Hur bör rågången mellan rektorns och kyrkoherdens ansvar och befogenheter hanteras i praktiken?

– Samarbete och god kommunikation är grunden, som alltid, liksom att vara påläst om skollagens reglering och de begränsningar den innebär. Vissa delar av arbetsgivarrollen finns ändå kvar. Rektorn är underställd kyrkoherden, som är övergripande arbetsledare, men kan inte arbetsleda rektorn gällande den pedagogiska delen. All annan verksamhet runt förskolan kan dock kyrkoherden fortfarande ansvara för, som ekonomi och lokaler där verksamheten bedrivs. Men det kan se olika ut. Precis som i ansvarsfördelningen mellan kyrkoherde och kyrkoråd beror det på hur man upprättar delegationsordningen.

Vilka andra regleringar kring förskoleverksamhet påverkar arbetsgivaren?

– Det är ett absolut krav att alla som rekryteras till förskoleverksamheten ska lämna utdrag ur belastningsregistret. Annars får man inte anställas. Motsvarande krav gäller personer som har regelbunden kontakt med verksamheten, exempelvis ett varubud som kommer en gång om dagen eller en lokalvårdare på entreprenad om man städar på tider när barnen är där. Inte heller här finns samma krav i öppen förskola.

– Det är ett absolut krav att alla som rekryteras till förskoleverksamheten ska lämna utdrag ur belastningsregistret. Annars får man inte anställas. Motsvarande krav gäller personer som har regelbunden kontakt med verksamheten, exempelvis ett varubud som kommer en gång om dagen eller en lokalvårdare på entreprenad om man städar på tider när barnen är där.

Vilka krav och regler finns gällande medarbetarnas kompetens? 

 – I skollagen står att förskolan ska ha behörig personal, alltså förskollärare, men det är inte uttryckt hur många som ska finnas per barn. 
– Det är ett absolut krav att alla som rekryteras till förskoleverksamheten ska Visst utrymme finns också för undantag. Arbetsgivare som gjort upprepade försök att söka behörig personal, men inte fått tag på någon, kan tidsbegränsat anställa en annan medarbetare som inte har förskollärarlegitimation. Viktigt att veta är att en sådan anställning – när en person är anställd på en tjänst som kräver behörighet och inte har det – aldrig kan övergå till en tillsvidareanställning. Denna regel har funnits i skollagen sedan länge och påverkas inte av de nya LAS-regler som börjat gälla sedan oktober i år.

Vilka effekter får lagstiftningen kring barns integritet på förskolan och dess anställda?

– Som arbetsgivare bör man vara uppmärksam på att det finns mindre tolerans för viss misskötsamhet i förskola än i övrig verksamhet, om misskötsamheten går ut över barnen. 

 – Att barn ska hållas okränkta är hårt reglerat. Detta har flera aspekter som många inte tänker på. Man måste noga tänka igenom hur barn kan identifieras på en förskola. En bild ovanför en klädhängare, som var vanligt förr, är till exempel inte okej längre. Då kan utomstående titta in och identifiera barn. 
– Om en anställd bryter mot det kan det vara grund för att personen skiljs från anställningen. Som arbetsgivare bör man vara uppmärksam på att det finns mindre tolerans för viss misskötsamhet i förskola än i övrig verksamhet, om misskötsamheten går ut över barnen. 

Vilka är de största utmaningarna för församlingar och pastorat som driver förskola, och hur stöttar arbetsgivarorganisationen?

– Mycket handlar om att upprätthålla god kännedom om skollagens reglering, och hur kommunens tillsyn gällande bland annat ägar- och ledningsprövning ska hanteras. Här samarbetar vi med organisationen Idéburen välfärd, där förskolor i Svenska kyrkan kan delta i utbildningar för huvudmän för fristående förskolor, det vill säga för vår del rektorer, kyrkoråd och kyrkoherdar. De stöttar bland annat med kunskap om hur nya regleringar i skollagen påverkar kraven på förskolans pedagogiska inslag, exempelvis att man skiljer mellan undervisning och utbildning. 
– Från arbetsgivarorganisationens sida bistår vi med råd och stöd i hur arbets- givarrollen påverkas i gränssnittet mot skollag och arbetsrättsliga lagar och avtal.

Annat som kan intressera!

två kvinnor sitter i en lekpark på en förskola. Kvinnan till höger har prästskjorta.

Så berikar förskolan församlingen - och vice versa

Nära samarbete och tydlig ansvarsfördelning mellan rektor, kyrkoherde och kyrkoråd är några av framgångsfaktorerna för att styra och leda en komplex verksamhet i enlighet med såväl skollag som kyrkoordning.

Bok med titeln Arbetsrätt sticker fram under en  uppslagen avtalsbok. Ovanpå ligger en överstrykningspenna.

Utbildningar arbetsrätt

Utbildningarna inom arbetsrätt utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av arbetsrättsjurister och förhandlare/ rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Collage av två foton. Vill vänster lagbok och kyrkoordningen med en ordförandeklubba överst Till höger närbild av omslag till medarbetarsamtal.

Utbildningar styra och leda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar för såväl förtroendevalda som för anställda med olika arbetsledande funktioner.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!