Meny

Gravplatstyper

Det finns olika slags gravplatser i Sverige. Alla huvudmän erbjuder inte alla alternativ. Utbudet beror bland annat på efterfrågan hos församlingsborna. Det kan finnas lokala benämningar och beskrivningar av gravplatstyper hos olika huvudmän.

Det finns gravplatser med gravrätt, med begränsad gravrätt och utan gravrätt.

gravplatser med gravrätt

Till gruppen gravplatser med gravrätt hör kistgravplatser med plats för en eller
flera kistor och urngravplatser med plats för en eller flera urnor. Till rättigheterna
hör att smycka gravplatsen och att efter godkännande från huvudmannen
montera en gravsten eller annan fast anordning. Att sätta upp en gravsten är
frivilligt. En gravrättsinnehavare kan sätta blommor och ljus på en gravplats
utan att det finns en gravsten. Gravanordningar bekostas av gravrättsinnehavaren
och är dennes egendom.
Gravrättsinnehavaren till gravplatser med gravrätt är skyldig att hålla gravplatsen
i ordnat och värdigt skick. I detta ingår – förutom skötsel av gravplatsen, se
avsnittet Gravskötsel – även att se till att gravanordningen inte hotar säkerheten
på gravplatsen eller närmaste omgivning. Det är gravrättsinnehavaren som alltså
måste vidta och bekosta åtgärder för att säkerställa att gravanordningen inte
utgör en säkerhetsrisk. Om en gravanordning är ett hot mot miljöskydd, hälsoskydd eller arbetarskydd får huvudmannen akut vidta åtgärder i syfte att förebygga skada. Gravrättsinnehavaren ska snarast informeras om en sådan åtgärd.
Åtgärder på gravanordningen bekostas i de flesta fall av gravrättsinnehavaren.

gravplatser med begränsad gravrätt

Gravplatser med begränsad gravrätt innebär för gravrättsinnehavaren inskränkningar i rätten att bestämma över gravanordningens utseende och beskaffenhet samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt. Detta beslutar huvudmannen om.

Församlingen ansvarar för skötsel av gravplatsen, som ett serviceåtagande
åt gravrättsinnehavaren. För detta tar församlingen ut en avgift i
samband med upplåtelse av gravplatsen. Detta gäller för askgravplatser, kolumbarium inomhus och urnmur utomhus som kan ha plats för en eller flera urnor.

Det finns gravplatser med gravrätt, med begränsad gravrätt och utan gravrätt

gravplatser utan gravrätt

Gravplatser utan gravrätt är askgravlund, minneslund och kistminneslund, med
plats för gravsättningar inom ett gemensamt område. Dessa områden sköter
huvudmannen. Vid gravsättning av aska i askgravlund brukar de anhöriga
erbjudas att delta. En skylt med den gravsattes namn kan efter beställning sättas
upp av huvudmannen på en särskild plats. Namnskylten bekostas normalt av
dödsboet eller av anhöriga.

Minneslunden och kistminneslunden är anonyma gravplatstyper där nedsättning eller utströende av aska görs av kyrkogårdspersonalen utan närvaro av de anhöriga. För både askgravlund och minneslund finns en särskilt utformad plats för utsmyckning, gemensam för anhöriga.