Meny

Gravskötsel

En gravrättsinnehavare är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Detta gäller gravplatser med gravrätt, det vill säga kistgravplatser och urngravplatser.

Att sköta en gravplats innebär i normalfallet att plantera, rensa ogräs, vattna och ta bort vissna blommor, liksom att putsa gräset runt rabatt och gravsten, alternativt om det är en grusgrav att rensa ogräs i grusytan. Det finns lokala variationer på vad församlingar/pastorat åtar sig att göra och vad som åligger gravrättsinnehavaren. 

I gravrättsinnehavarens ansvar ingår även ansvaret för fasta gravanordningar, såsom gravstenar. Läs mer om ansvar för gravstenssäkerhet här.

ofta möjligt teckna gravskötselavtal

Gravrättsinnehavaren kan personligen ta hand om gravskötseln eller köpa
tjänsten av någon annan, till exempel kyrkogårdsförvaltningen. De flesta församlingar/pastorat erbjuder möjligheten att teckna avtal om gravskötsel. Nivån
på skötseln avgör kostnaden för gravrättsinnehavaren. Priset varierar mellan
församlingar/pastorat.

Avtal om gravskötsel är inte reglerat i begravningslagen. Gravskötselservice är inte begravningsverksamhet utan hör till församlingens/pastoratets serviceverksamhet.Den som är gravrättsinnehavare måste själv bedöma och jämföra priset och kvaliteten på tjänsten. 

 gravrättsinnehavarens ansvar

Gravrättsinnehavaren är ansvarig för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. Om huvudmannen anser att gravpltsen är uppenbart vanvårdad kan huvudmannen besluta att gravrätten är förverkad, det vill säga att gravrätten ska gå tillbaka till huvudmannen.  

Arbetsgivarorganisationen gör bedömningen att begravningsavgiften inte ska bekosta skötsel av enskilda gravplatser, inte heller i fråga om gräsputs. Om huvudmannen av olika skäl ändå vill sköta gräsputsen kostnadsfritt för gravrättsinnehavaren ska det belasta kyrkoavgiften.