Ett kyrktornb syns genom en bils sidospegel.
Foto: Lotta Person

Ersättning för egen bil i tjänsten – detta gäller

Till följd av nu pågående krig i Ukraina har priset på drivmedel ökat kraftigt. Situationen har orsakat viss upprördhet bland arbetstagare som använder egen bil i tjänsten och som med nuvarande ersättning inte anser att de får sina kostnader täckta vid tjänsteresa. Vad gäller för nu aktuell situation och vilka möjligheter har arbetsgivaren att hantera frågan?

BIL 14

När en arbetstagare använder sin egen bil i tjänsten ger det inte med automatik någon rätt till ersättning av arbetsgivaren. Däremot kan en arbetsgivare träffa avtal med en arbetstagare eller i övrigt godkänna att hen använder sin egen bil i tjänsten. Ersättning utgår då till arbetstagaren enligt kollektivavtalet BIL 14 med 3,40 kronor per kilometer.

Ensidig arbetsgivarutfästelse om körlängdsersättning  

En arbetsgivare som vill ge ersättning utöver BIL 14 kan göra det genom en tillfällig så kallad ensidig arbetsgivarutfästelse. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tagit fram en mall för tillfälligt beslut om ensidig arbetsgivarutfästelse avseende körlängdsersättning för arbetstagare vid användande av egen bil i arbetet. Observera att beslutet är tillfälligt och att det i de flesta fall är lämpligt att välja en relativt kort tidsperiod med tanke på den osäkra prisutvecklingen för drivmedel.

Enskild överenskommelse om kombinerad fast ersättning och rörlig körlängdsersättning

Det är även möjligt för arbetsgivare och arbetstagare att, enligt BIL 14, i stället ingå en enskild överenskommelse om en kombinerad fast ersättning och en rörlig körlängdsersättning för bil. En sådan överenskommelse förutsätter att arbetsgivare och arbetstagare också är överens om att arbetstagaren ska använda egen bil i det dagliga arbetet. Överenskommelsen är alltså enskild mellan arbetsgivare och arbetstagare – lokalt kollektivavtal är inte tillåtet i frågan. Arbetsgivare som från facklig organisation får propå om att ingå lokalt kollektivavtal om bilersättning bör omgående kontakta sin regionala förhandlare/rådgivare i Skao.

Bestämmelsen om en kombinerad fast ersättning och en rörlig körlängdsersättning avser framför allt de fåtal medarbetare som just dagligen använder egen bil för transport av personal, redskap eller släpvagn. Det stora flertalet arbetstagare inom Svenska kyrkan använder dock egen bil i tjänsten förhållandevis sällan även om kortare körningar förekommer varje vecka. 

En enskild överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare om en kombinerad fast ersättning och en rörlig körlängdsersättning bör ingås för begränsad tid, lämpligen högst tre månader. Överenskommelsen bör också vara möjlig att säga upp till upphörande med viss kort uppsägningstid, exempelvis en månad. Skao har för ändamålet upprättat en mall för sådan överenskommelse.

Även om drivmedelspriserna nu skjutit i höjden är det allmänna världsläget instabilt och påtagliga prissänkningar kan också äga rum med kort varsel. Dessutom har regering gått ut med att bilägare kommer få vissa lättnader i kostnadshänseende.

Du kan läsa mer om bestämmelserna kring ersättning för egen bil i tjänsten i webbhandboken Vera.

FAQ - bilersättning

Vid användning av egen bil i tjänsten är ersättningen till arbetstagaren skattefri upp till 1,85 kronor per kilometer. Vid en kilometerersättning enligt BIL 14 om 3,40 kronor per kilometer utgör således den skattskyldiga delen 1,55 kronor per kilometer. Som alternativ till denna ersättningsform kan arbetsgivare med arbetstagare som använder egen bil i det dagliga arbetet i stället komma överens om en kombinerad fast ersättning och en rörlig körlängdsersättning.

I sammanhanget kan det nämnas att inom SKR:s avtalsområde utgår ersättning enligt bilavtalet med 2,90 kronor per kilometer.

Enligt BIL 14 ska överenskommelsen vara enskild mellan arbetsgivaren och arbetstagaren – lokala kollektivavtal är inte tillåtna i de frågor som regleras i BIL 14. Detta gäller både överenskommelsen om att arbetstagaren får använda egen bil i tjänsten såväl som överenskommelsen om en alternativ ersättningsform bestående av en kombinerad fast ersättning och en rörlig körlängdsersättning.

I det fallet att arbetsgivare och arbetstagare har kommit överens om att arbetstagaren ska använda egen bil i tjänsten, respektive i det dagliga arbetet, utgör detta ett åtagande för arbetstagaren enligt anställningsavtalet. Inte sällan ingås anställningsavtalet från början med ett sådant villkor. Innebörden av detta är följaktligen att arbetstagaren enligt anställningsavtalet inte kan vägra att använda egen bil i tjänsten.

Ersättningen enligt BIL 14 är naturligtvis föremål för diskussion mellan parterna. Kollektivavtalet är dock inte uppsagt men nu aktuella priser på drivmedel har uppmärksammats i diskussionerna. Redan i dag är det dock fullt möjligt för arbetsgivare och arbetstagare att – genom enskild överenskommelse – enas om en alternativ ersättningsform bestående av en kombinerad fast ersättning och en rörlig körlängdsersättning.

Överenskommelser med stöd av BIL 14 kan endast ingås mellan arbetsgivaren och den enskilde arbetstagaren. Lokala kollektivavtal i sådana frågor är alltså inte tillåtna. Enligt allmänna regler föreligger heller inte någon förhandlingsskyldighet för arbetsgivare vid krav som strider mot lag eller avtal. I första hand bör därför arbetsgivaren direkt påpeka detta för den fackliga organisationen och samtidigt föreslå att förhandlingsframställningen uttryckligen återkallas. I annat fall bör arbetsgivaren kontakta Skao:s regionala förhandlare/rådgivare eller vända sig till arbetsgivarorganisationens avtals- och arbetsrättsjour, tel 08-737 72 00.

Enligt både MBL och den förhandlingsordning som gäller mellan parterna på Svenska kyrkans område är lokalt avtal som strider mot centralt kollektivavtal ogiltigt. Endast i det fall ett centralt kollektivavtal medger lokala eller individuella överenskommelser får så också ske. Enligt BIL 14 kan ersättning för användandet av egen bil i tjänsten endast i visst avseende regleras genom enskild överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det är således inte möjligt för arbetstagaren att hävda ersättning i frågan med stöd av lokalt kollektivavtal. En arbetsgivare ska också helt undvika att ingå avtalsstridiga överenskommelser eftersom detta kan vara att betrakta som avtalsbrott vilket kan resultera i skadestånd.

Utgångspunkten enligt BIL 14 är en körlängdsersättning om 3,40 kronor per kilometer. Arbetsgivaren kan ingå avtal om ersättning med arbetstagare som dagligen använder egen bil i tjänsten i form av en fast del och en rörlig del. Ett annat alternativ är att arbetsgivaren ensidigt gör en utfästelse att kompensera för tillfälligt höjda drivmedel. En sådan kompensation är inte bindande och ska heller inte förhandlas med fackliga organisationer. Arbetsgivaren gör då sin egen uppskattning av vad som kan vara en rimlig kompensation. Samtidigt bör beaktas att även om drivmedelspriserna nu skjutit i höjden, det allmänna världsläget är instabilt och påtagliga prissänkningar kan äga rum med kort varsel.

Teckna inte lokal överenskommelse om bilersättning

Arbetsgivaren kan teckna enskilda överenskommelser om ersättning utöver avtalet för resa med egen bil. Det är dock inte möjligt att teckna lokala kollektivavtal om bilersättning.

Hitta snabbt

Svenska kyrkans avtal 23

Skao har träffat centrala kollektivavtal med arbetstagarorganisationerna. Svenska kyrkans avtal 23 gäller till och med den 30 april 2025 och innebär en enklare löneprocess, fler vägar till arbete i kyrkan och ett minskat semesterberg.

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.