Meny

Detta ingår i begravningsavgiften

Alla som är skrivna, folkbokförda, i Sverige har rätt till de tjänster som räknas upp i begravningslagen.

 För den som vid dödsfallet var folkbokförd, skriven,  inom en huvudmans förvaltningsområde ska huvudmannen utan kostnad för dödsboet tillhandahålla följande tjänster:

  • gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under 25 år
  • gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav
  • transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser,
  • kremering
  • lokal för förvaring och visning av stoftet
  • lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.
Begravningsavgiften finansierar även olika åtgärder som har ett direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna, exempelvis skötsel. Bild: K Strand Larsson

 Utöver detta finansierar begravningsavgiften det som har ett direkt samband med förvaltningen av begravningsplatserna, till exempel tillhörande administration, nyanläggning av begravningsplatser, skötsel av de allmänna ytorna på begravningsplatser samt vård och bevarande av kulturhistoriskt särskilt värdefulla gravplatser.

 

 

 

Gravsättning hos annan huvudman än där man var skriven

Den som vill kan få dessa tjänster utan kostnad hos en annan huvudman, om gravsättning ska ske inom ett annat förvaltningsområden än där den avlidna var folkbokförd, skriven. dett under förutsättning att där finns gravplatsmark. 

Om tillgången på gravplatsmark medger det, får också andra beredas gravplats där.

2 kap. 3§ tredje stycket begravningslagen