Årsarbetstid. Teori och praktik - råd för lokala parter - häfte

Teori och praktik - råd för lokala parter.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganistion, Skao, och kommunal har i en gemensam arbetsgrupp utarbetat en branschanpassad överenskommelse om årsarbetstid. I det arbetet har parterna sett över möjligheten att öka antalet tillsvidareanställningar och heltidsanställningar samt öka sysselsättningsgraden för deltidsanställda.

Dokumentet Årsarbetstid redogör för relevanta regler i gällande lagstiftning och centrala kollektivavtal och visar  på olika faktorer som kan vara relevanta att ta hänsyn till när ett lokalt avtal om årsarbetstid ska upprättas.

Bilagt dokumentet finns även två enkla exempel på hur ett årsarbetstidsavtal kan se ut. 

Årsarbetstid. Teori och praktik - råd för lokala parter. 

Mer om arbetstid

En stor mängd gamla klockor ligger i en hög

Arbetstider och schemaläggning (utbildning)

Som arbetsgivare finns det ett antal arbetstidsregler att förhålla sig till i såväl lag som kollektivavtal. Rätt använda blir arbetstidsreglerna ett verktyg för dig som arbetsgivare i verksamhetsplaneringen.

Lägerbilagan tar höjd för EU:s arbetstidsdirektiv

De uppdaterade bestämmelserna om läger i Svenska kyrkan överensstämmer med EU:s krav på dygnsvila. Övriga bestämmelser om dygnsvila i kollektivavtalet ses över under hösten 2023.

Förebyggande arbete - om arbetstid

Kunskap om hur arbetstid ska planeras på bästa sätt är en förutsättning för att minska riskerna för ohälsa.