Teckning med två personer som står framför en dörr som det står regler, rutiner på. Bakom dörren en bläckfisk.
Foto: Rebecca Elfast

Arbetsgivarens ansvar vid hat och hot: Förebygg och stötta långsiktigt

Hat och hot på jobbet är en arbetsmiljöfråga som behöver före byggas och hanteras på ett systematiskt sätt. Utbildning, dokumenterade säkerhetsrutiner, förebyggande in satser och omhändertagande av personal som drabbas ingår i arbetsgivaransvaret för att rusta organisationen och mildra konsekvenserna av en hotfull eller våldsam händelse.

Kvinna med kort hår, lugg över pannan och blå polotröja.
Foto: Privat

den som utstätts för trakasserier och våld påverkas ofta i såväl sitt yrke som vardagsliv. Men det går att begränsa de negativa effekterna genom att förebygga och lära sig hantera utsatta situationer strukturerat.
– Hot och våld kan uppstå på många olika sätt, och när det väl hänt reagerar medarbetare väldigt olika. En del har råkat ut för om­skakande händelser tidigare i livet som gör dem extra sköra. Andra vill framstå som att de klarar allt själva och tar inte emot erbjudande om krisstöd direkt. Det innebär att man som arbetsgivare inte bara behöver vara förberedd för att hantera det akuta skedet, utan också måste orka hålla i och faktiskt återkomma och finnas till hands under längre tid, säger Sara Strandberg, arbets­miljöspecialist vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Hon har en bakgrund som sek­tionschef på Arbetsmiljöverket och dessförinnan mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom kommunal socialtjänst. Där var hon med om hot som ledde till att med­ arbetare behövde vara larmade dygnet runt och eskorteras till bostaden med vakt. Incidenterna rörde allt från enskilda psykiskt sjuka personer till organiserade trakasserier från våldsbejakande extremgrupper som reagerade på hur socialtjänsten arbetade med flyktingmottagande.

– Som arbetsgivare kan det vara svårt att själv bedöma allvaret i hoten. Då är det bra att vända sig till polisen. De har ofta god känne­dom om personer och kan bistå i riskbedömningen. För kyrkans arbetsgivare finns också stöd att få både från stiftet och från oss på arbets givarorganisationen. Vi kan hjälpa till såväl när det gäller att hantera en specifik händelse som i det förebyggande arbetet, säger Sara Strandberg.

– Som arbetsgivare kan det vara svårt att själv bedöma allvaret i hoten. Då är det bra att vända sig till polisen.

VIKTIGAST ATT KOMMA ihåg när en hotfull eller våldsam situation precis har inträffat är att aldrig lämna den som blivit utsatt ensam, framhåller hon:
– Man behöver inte ge råd eller säga kloka saker direkt, utan fram­för allt lyssna. Undvik att ge kritik eller söka efter vad som eventuellt gått fel, exempelvis att någon brus­tit i sin riskbedömning, det får följas upp senare. Och skicka aldrig hem någon till en tom bostad utan stöd – se till att det finns anhöriga eller vänner på plats hemma.
Förutom omhändertagande av de som varit direkt inblandade är det viktigt att informera övrig personal, för att minska oron och se till att inte rykten uppstår.
– Men kolla först upp vad den drabbade tycker är okej att berätta. Ofta räcker det att begränsa informationen till vad som har hänt och vad jag som arbetsgivare har vidtagit för åtgärder, säger Sara Strandberg.

Fem fallgropar

1.     Arbetsgivaren tar för givet att medarbetarna vet hur de ska agera.
2.     Dokumentation saknas som är anpassad för det specifika tillfället.
3.     Instruktioner är otydliga, och ingen följer upp att de tillämpas.
4.      Rutiner för omhändertagande är inte kända för chefer som ska agera och ge stödet.
5.      Tillvänjning vid hot och våld gör att tillbud inte rapporteras och analyseras.

I DET FÖREBYGGANDe arbetet med att minimera risken för hot och våld gäller det först och främst att ha säkerhetsrutiner som är väl kända av alla. En risk- och sårbarhetsanalys bör omfatta allt från fysiska förutsättningar på och kring arbetsplatsen, till vilka kompetenser man har samt arbetsbelastning och riktlinjer för ensamarbete.
– Engagera medarbetarna i riskbedömningen, påminn kontinuerligt om rutinerna och se till att också genomföra de förändringar som behövs för att arbetsplatsen ska bli så trygg som möjligt. Gällande den fysiska miljön kan det handla om något så enkelt som utformningen av besöksrum – att man möblerar så att medarbetaren inte sitter längst in mot väggen, utan nära dörren och lätt kan ta sig ut, tipsar Sara Strandberg.

Lagar och föreskrifter som reglerar området

Om att förebygga ohälsa och olycks-fall, beakta ensamarbete, systematiskt planera och kon trollera verksamheten, utreda arbetsskador,  fortlöpande undersöka risker, vidta åtgärder samt anmäla allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket. 

Om det systematiska arbetsmiljöarbetet kring hot och våld, från riskutredning och säkerhetsrutiner till utbildning, instruktioner, handledning och utformning av arbetsplatsen.

Om att motverka risk för ohälsa på grund av bland annat arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande.

Om beredskap, hjälpinsatser och omhändertagande efter olyckor och akuta krishändelser.

Om att utreda behov och anpassa arbetsuppgifter som en del av rehabiliterande insatser.

Annat som kan intressera!

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.

Foto av kvinna intill ett citat.

Öva på att möta reaktioner

– Att våndas inför svåra samtal är mänskligt, med som ansvarig chef gäller det att se till arbetsplatsens bästa och inte ducka för utmaningen. Det menar Monica Klingvall, ledarskapskonsult.

Collage av två foton. Vill vänster lagbok och kyrkoordningen med en ordförandeklubba överst Till höger närbild av omslag till medarbetarsamtal.

Utbildningar styra och leda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar för såväl förtroendevalda som för anställda med olika arbetsledande funktioner.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!