Meny

Alla måste gravsättas

Att ta hand om gravsättningen av en människa som avlidit är en angelägenhet för både samhället och enskilda efterlevande.

Alla som avlider i Sverige måste gravsättas. Ansvaret för gravsättning av avlidna har riksdagen lagt på Svenska kyrkans församlingar och pastorat samt Stockholms och Tranås kommuner.

 

 

Det är viktigt att stoft efter avliden kremeras eller gravsätts så snart som möjligt.Den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och kremering eller gravsättning är en månad. Aska ska gravsättas inom ett år från kremeringen. Om det finns särskilda skäl kan Skatteverket medge anstånd med kremering eller gravsättning.

Att ordna med begravning

Att ordna med begravningen är en uppgift för anhöriga, eller andra som åtar sig det uppdraget. Om ingen anhörig finns, eller vill ta hand om begravningen, är det kommunens ansvar att träda in och ordna med detta. Oavsett vem som ordnar med begravningen ska den avlidnes önskemål om kremering och gravsättning beaktas, så långt det är möjligt. I sällsynta fall kan det vara svårt att komma överens. Då kan det bli aktuellt med medling

Till hjälp för efterlevande finns folder Mina önskemål. Där kan du fylla i hur du vill ha det med din begravning, till stöd för dem som ska ordna med det praktiska. 

Ibland saknar dödsboet ekonomiska tillgångar.  Då ordnas begravningen med hjälp av bidrag från kommunen. Bidragets storlek varierar över landet. Kontakta socialkontoret på den ort där den avlidna senast var folkbokförd för information om vad som gäller i den aktuella kommunen. 

Begravning av dödfött barn

På en allmän begravningsplats ska gravplats beredas dem som vid dödsfallet varfolkbokförda på en fastighet inom församlingen eller kommunen.

2 kap. 3 § begravningslagen

 När ett dödfött barn ska begravas krävs särskild omsorg. Huvudmannen ansvarar för att ordna gravplats åt dödfödda som avlidit efter utgången av tjugoandra havandeskapsveckan. Gravplats ska ordnas av den huvudman inom vars förvaltningsområde modern var folkbokförd.  Detsamma gäller ett dödfött barn som avlidit före utgången av tjugoandra havandeskapsveckan, om modern så önskar.  För dessa barn behöver ett läkarintyg om dödsfallet lämnas till huvudmannen.

Särskilda regler gäller i vissa fall

För den som vid dödsfallet var folkbokförd enbart i kommunen eller under rubriken ”utan känd hemvist” gäller särskilda regler.

 

 

MIna önskemål - till den som ordnar med min begravning

Mina önskemål - till den som ordnar med min begravning, som ifyllbar blankett. En möjlighet att berätta för efterlevande hur man tänker sig sin egen begravning. Länken leder till wn wordfil som du kan spara ner på din egen dator, fylla i och skriva ut.