Kyrkoråd och församlingsråd

Läs mer här.

Kyrkopolitiken
Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Nylöse pastorat har ett eget kyrkoråd, som är styrelse. Dess ledamöter utses av ett lokalt kyrkofullmäktige. 

Om kyrkorådet:
Kyrkorådet är pastoratets styrelse och är ett beredande och verkställande organ. Kyrkorådets uppgift är att ha omsorg om församlingslivet och att ansvara för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd: att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission.

Kyrkorådets uppgift är även att leda och samordna församlingens förvaltning och ha hand om ekonomiförvaltning samt förvalta kyrkans och församlingens egendom.

Kyrkorådet har en ordförande och ett antal ledamöter, där kyrkoherden är en av dessa ledamöter.

I Nylöse pastorat träffas kyrkorådet regelbundet för att bland annat besluta om budget och den riktning som man vill att pastoratet skall hålla, exempelvis vad det gäller verksamhet.

Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingarnas grundläggande uppgifter blir utförd./Kyrkoordningen kap. 4 § 2

Kyrkorådets sammanträden är inte offentliga, men protokollen finns tillgängliga på pastoratets expedition.

 

Om Församlingsråden

Församlingsråd ska finnas i pastorat som innehåller flera församlingar. Rådet har en viktig roll i arbetet med församlingsinstruktionen, det ska yttra sig om fullmäktige fattar beslut som rör församlingen och har, gemensamt med kyrkoråd och kyrkoherde, också ansvar för det lokala gudstjänstlivets utformning och utveckling.

Församlingsrådet i Angereds församling:

Ledamöter: 
- Jörgen Wahlund
- Peter Andersson 
- Gunnar Holmquist 
- Lars Bergman 
- Lena Pihlqvist 
- Patrik Pettersson

Ersättare: 1. Ylva Sirenius 2. Eva Magnusson 3. Anna-Lena Dancy 4. Roger Viklund

 

Läs mer om förtroendemannaorganisationen i Nylöse pastorat: