Säkrade gravstenar

Ett delat ansvar: Gravrättsinnehavaren är ansvarig för att gravstenen är säkert monterad - Kyrkogårdsförvaltningens uppdrag är att regelbundet besiktiga gravstenarna.

Ansvaret för säkerheten på våra kyrkogårdar är delat:

-Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården.
-Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravanordningen.

Sommaren 2012 tog centrala gravvårdskommittén, tillsammans med Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges lantbruks universitet (SLU) fram nationella riktlinjer för vilken belastning en gravsten ska klara.

En gravsten som är 30 cm eller högre ska klara ett drag/tryckbelastning på 35kg (350N). En gravsten som inte klarar den belastningen riskerar att välta och skada personal, allmänhet och egendom. Dessutom finns det risk att gravstenen skadas om den välter.

Gravrättsinnehavare som har en gravsten som inte klarat testet har följande alternativ:

  1. Att utföra arbetet själv*
  2. Att anlita extern entreprenör*
  3. Att anlita kyrkogårdsförvaltningen
  4. Att återlämna gravrätten 

*Vid eget utfört arbete eller extern entreprenör kommer efterkontroll att utföras av kyrkogårdsförvaltningen.

Konsekvenser:

Såhär säger begravningslagen 7 kap, § 30 och § 33:
§ 30
Upplåtaren får göra ändringar på gravplatsen bara om gravrättsinnehavaren medger det.
Ändringar nödvändiga för att tillgodose kraven på miljöskydd, hälsoskydd och arbetarskydd får dock göras, även om gravrättsinnehavaren motsätter sig ändringen.
§33
Upplåtaren får förklara gravrätten förverkad, om gravplatsen är uppenbart vanvårdad och gravrättsinnehavaren inte avhjälper vanvården inom 1 år efter det att han delgetts föreläggande om att sätta gravplatsen i stånd.
Förläggandet skall innehålla upplysning om att gravrätten förverkas.
En gravrät får inte förverkas, om det är en myndighet som svarar för gravplatsens vård och underhåll.

Under hösten 2018 samt sommaren 2019 kommer trycktester av gravstenar utföras, berörda gravrättsinnehavare kommer att kontaktas av kyrkogårdsförvaltningen.

Välkommen att kontakta oss för att ställa frågor!

Telefon 0690-124 55
Telefontid: Helgfri måndag-torsdag 09.00-12.00