Porträttbild på biskop Åke Bonnier.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Biskopsvisitation

Vårt pastorat besöks av biskop Åke för visitation under slutet av januari och början av februari.

En av våra biskopars viktiga uppgifter är att besöka eller visitera stiftets 
församlingar.
Biskopsvisitationen pågår en vecka och i regel tillbringar biskopen tre vardagar samt söndagen i pastoratet. Under dessa dagar får biskopen och stiftets medarbetare möta anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare för att samtala kring olika frågor.
Det kan till exempel handla om barns och ungdomars situation,  gudstjänstlivet, konfirmandarbetet eller relationen mellan kyrka och samhälle.
På söndagen avslutas besöket med en festhögmässa och en visitationsstämma. Där håller biskopen också ett tal där han sammanfattar sina intryck från visitationen, men också ger råd inför framtiden.

Vårt pastorat besöks av biskop Åke för visitation under slutet av januari och början av februari.
I Skara stift är visitationen en del av det som kallas Vägen vidare. Det är ett program för kontakterna mellan stift och församlingar. Vägen vidare löper i perioder om tolv år. En gång under denna period är det biskopsvisitation och övriga år sker kontakterna i andra former.
Före och efter en biskopsvisitation
När biskopen kommer på visitation är besöket väl förberett. Under lång tid i förväg har stiftskansliets medarbetare haft kontakter med församlingen. En mängd material har samlats in för att få en bild av situationen.
Sådant som gudstjänstliv, diakoni och ungdomsarbete finns med i det som gås igenom. Men även andra delar av verksamheten belyses. Exempelvis har alla kyrkor och även en del andra byggnader gåtts igenom av en fastighetsingenjör och stiftets antikvarie. Ekonomin har också granskats liksom de planer och program som måste finnas i alla organisationer för exempelvis beredskap eller arbetsmiljö.

Efter visitationen sker också en uppföljning