Foto: Photo created by freepik

Rutiner avseende riskhantering kring Coronavirus och Covid-19

Med anledning av det förändrade läget kring Coronasmittan har amiralitetsförsamlingen uppdaterat sina rutiner.

                                                                                              Uppdaterad 2021-06-01

Fr.o.m. den 1 juni får det vara 50 besökare i en gudstjänst eller på en konsert i Amiralitetskyrkan!
Därför behöver inte platserna längre bokas i förväg (först till kvarn gäller...).
gudstjänsterna kommer inte att sändas digitalt.
Men...
- sitt på anvisad plats
- håll avstånd
- tvätta/sprita händerna
- stanna hemma vid förkylningssymtom

  

Organisation

Församlingens riskhantering leds av amiralitetspastorn med stöd av personalkommittén.

Kontakter är tagna med smittskyddet region Blekinge samt Karlskrona kommun genom vilka församlingen får fortlöpande information.

Alla anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare i Amiralitetsförsamlingen skall nogsamt och fortlöpande tillgodogöra sig och följa råd och regler från myndigheterna, främst folkhälsomyndigheten och UD.

Församlingens rutiner kan komma att ändras, ändringar kommer att meddelas på församlingens hemsida och Facebook, samt i vissa fall via mail till deltagare i verksamhet, ideella och förtroendevalda.

Själavårdande stöd

Då coronasmittan dominerar nyhetsflödet och samtalen är det lätt att bli berörd och orolig. Korrekt information står att finna hos svenska myndigheter; UD, Vårdguiden-1177 och folkhälsomyndigheten.

Om enskild församlingsmedlem känner oro inför smittspridningen kan församlingen erbjuda samtalsstöd.

Församlingens verksamhet

Då församlingen bedriver verksamhet som möter den ålderskategori som löper störst risk för svår sjukdom och död är det av yttersta vikt att nedanstående regler följs av alla anställda och ideella medarbetare.

Andakter på äldreboenden är tills vidare inställda efter samråd med kommun och smittskydd Blekinge.

UPPDATERING 2020-03-14
Verksamhet med mestadels äldre deltagre ställs in - Tillsammanslunch, Amiralitetskretsen, kören Hymnus vocalis samt kyrkfrukost.

UPPDATERING 2020-03-27
Beslut att det församlingshemmet inte lånas ut till minnesstund och liknande.

UPPDATERING 2020-11-11
Alla körer och barnverksamhet ställs in tills vidare.

 

Uppträdande i församlingens verksamheter

Symptom
Om du har hosta, luftvägssymtom eller feber skall du stanna hemma och inte besöka församlingens verksamheter. Verksamhetsansvarig är beordrad att avvisa dig om du har symptom.

Hälsning
Hälsning sker utan kroppskontakt, dvs med bugning, nickning eller honnör. Undvik att ta i hand och kramas.

Verksamhet, gudstjänster och förrättningar

Tvättmöjlighet med handsprit finns på samtliga toaletter i Amiralitetsförsamlingens lokaler.

Håll avstånd till andra besökare!

Sitt på anvisade platser.

Alla anställda och ideella skall tvätta och sprita händerna innan verksamhet/gudstjänst, tjänstgörande verksamhetsledare/präst ansvarar för att detta genomförs.

I samband med mässa skall celebranten sprita händerna innan kalkklädet tas av i samband med offertoriepsalmen. Den rent medicinska effekten av detta är sannolikt ringa, men det lyfter symboliskt in församlingens och världens oro och nöd i mötet med den uppståndne frälsaren i nattvardsfirandet.

I samband med kommunionen är intinktion (doppande av brödet i vinet) tills vidare den enda tillåtna formen.

Kyrkvärd skall i samband med välkomnandet upplysa den gudstjänstfirande församlingen om ovanstående i tillämpliga delar.

Alla deltagare i körer och grupper skall tvätta händerna vid ankomst, verksamhetsledaren ansvarar för att detta genomförs.