Foto: Åmåls församling

Tösse gamla kyrka

Tagen ur bruk 29 juni 2019

Tösse gamla kyrka anses vara uppförd på 1200-talet som en romansk tegelkyrka. Att tegel vid denna tid användes som byggnadsmaterial är en egendomlighet för Dalsland. Här fanns sex kända sockenkyrkor i tegel, vilka alla låg i landskapets östligaste del, närmast Vänern. Av dessa har bara Grinstad, Ör och Tösse bevarande medeltida murverk, medan de andra idag utgörs av mer eller mindre utplånade ruiner.
Tösse gamla kyrka fick sin nuvarande form 1725 då byggnaden förlängdes åt öster med en tresidig koravslutning. Detta framgår av de smidda ankarjärnen med siffrorna 17 på södra fasaden och 25 mot norr.
Mitt på långhusets tak fanns ett torn, vilket dock togs ner 1741 på grund av belastningen på murarna. Istället byggdes ett västtorn i sten med en överbyggnad av trä, men även detta togs ner 1783 och ersattes av en fristående klockstapel.
Invändigt bemålades taket 1760 av målarmästaren Hans Georg Schüffner från Åmål.
Vid 1800-talets början slogs de två socknarna Tösse och Tydje ihop, då vården av två kyrkor var alltför betungande. Den sista gudstjänsten i Tösse hölls den 20 september 1812. Därefter tjänstgjorde Tydje som gemensam kyrka under åren 1812-48 innan Tösse nya kyrka kunde tas i bruk. Året därefter revs Tydje kyrka. Tösse gamla kyrka såldes 1832 och byggdes om till sädesmagasin. Ovanpå murverket lades fem stockvarv och de stora fönsteröppningarna ersattes med små gluggar. Kyrkans inventarier skingrades, men den medeltida dopfunten och kyrkklockan placerades senare i Tösse nya kyrka.
Efterhand uppstod tankar om att återställa Tösse gamla kyrka för sakralt bruk och 1952 bildades ”Föreningen för bevarandet av Tösse gamla kyrka”. År 1954 påbörjades ett omfattande renoveringsarbete. Fönsteröppningarna togs upp, de fem stockvarven på muren togs bort och invändigt tillkom ett nytt innertak. Tösse gamla kyrka återinvigdes som gudstjänstlokal år 1961. Kyrkan togs ur bruk 2019-06-29.

Sevärt inne
Kyrkorummet är mycket enkelt utformat och består av ett enda rum. Inventarierna är få och sent tillkomna, med undantag av delar av en altaruppsats från 1688 som är placerade i rummets sydvästra del. På korväggen finns en altartavla utförd 1936 av konstnären Joel Mila. Den och den lösa bänkinredningen överflyttades till Tösse i samband med att metodistkyrkan i Åmål renoverades 1980.

Kyrkogården
Den medeltida kyrkogården bortschaktades vid mitten av 1800-talet, samtidigt som kyrkogårdsmuren revs. 

Tösse Old Church
The church was built as a Roman brick church in the 13th century.  The church got its present design in 1725 which is shown by the numbers 17 and 25 on the anchor plates on the south and north façades. There was a tower but it was torn down and replaced in 1783 with a detached bell tower. The two parishes Tösse and Tydje were joined together at the beginning of the 19th century and the Tösse Old Church was sold in 1832 and rebuilt into a granary. The medieval baptismal font and the church bell were later placed in Tösse New Church.

In 1952 an association for “the keeping of the old church” was formed, and in 1954 a big restoration began. It was re-inaugurated as a place of worship in 1961.

 Worth seeing inside
The church room is of very plain design.  The retable in the southwest part is from 1688.

The churchyard
The medieval churchyard was removed and the wall torn down in the mid-19th century.