Foto: Morgan Torger

Ånimskog

Ånimskogs kyrka och församlingshem

Se dig omkring i Ånimskogs kyrka

Klicka här för att öppna panoramavy av kyrkans exteriör och interiör. Bilderna är tagna våren 2021. Välkommen in!

Se dig omkring på Ånimskogs kyrkogård

Klicka här för att öppna panoramavy över kyrkogården. Bilderna är tagna hösten 2019.

Kyrkplatsen här vid Ånimmens östra strand har en lång historia. Kyrkan uppfördes troligen under 1200-talet senare hälft som en romansk stenkyrka, och tillhör en grupp av 15 om- och tillbyggda kyrkor i Dalsland med likartat utseende och byggnadshistoria. I Ånimskog tyder det bevarade medeltida murverket på att långhuset från början varit nästan kvadratiskt, eventuellt med en liten absid mot öster, samt med ingång från söder och troligen även från väster.
Under 16-1700-talen förlängdes långhuset mot öster, koret fick en tresidig avslutning och samtidigt tillkom mansardtaket och ett vapenhus mot söder. I detta inrättades 1768 en sakristia, efter att vapenhuset mot väster byggts till. En medvetet genomförd renovering 1928-29 syftade till att framhäva och efterlikna kyrkans 1700-talsutseende.

Sevärt inne
Kyrkorummet präglas av 1700-talets provinsiella barockstil. Främst märks det i det plana trätaket som dekorerades 1739 av målarmästare Hans Georg Schüffner från Åmål, allmänt kallad ”Guds målare på Dal och i västra Värmland”. I medaljonger omgivna av akantusornamentik syns motiven Kvinnans skapelse, Syndafallet, Kristi förklaring, Kristi korsfästelse och Yttersta domen.
Altaruppsatsen utfördes 1729 av bildhuggaren Nils Falk, som ägde gården Västra Bräcke i Ånimskog. Centralmotivet är en så kallad kalvariegrupp med Kristus på korset omgiven av Maria och aposteln Johannes. Motivet flankeras av Moses och Aron samt av änglar som håller donatorernas vapensköldar.
Den samtida predikstolen, som även den gjord av Nils Falk, pryds av skulpturer föreställande apostlar. På trappräcket finns en trätavla från 1774 med en text om predikstolens donator, gästgivaren Anders Wall, vars bildgravsten ligger framför altarringen.
På läktarbröstningen syns målningar av Kristus och de tolv apostlarna.
Dopfunten härrör från 1200-talet och sandstensbrotten vid Kinnekulle.
Invid koret hänger ett enkelt huvudbaner över Henrik Persson Månesköld, som ägde de närliggande gårdarna Hängelö och Henriksholm.

Kyrkogården
Den medeltida kyrkogården har utvidgats i omgångar. Strax väster om kyrkan finns konstnären Otto Hesselboms (1848-1913) grav. Han är Dalslands mest kända konstnär och verkade även internationellt. I nationalromantisk anda skildrade han hembygden, Ånimskog, i stämningsmättade bilder. Ett av hans mer kända verk är målningen ”Vårt land”.
Klockstapeln i trä uppfördes 1731.

Ånimskog Church
The church was built in the second half of the 13th century. The nave was probably square at first but was enlarged in the 17th and 18th centuries.

Worth seeing inside
The church room is characterized by the 18th century provincial Baroque style. The wooden ceiling was decorated in 1739 with paintings picturing The Creation of Woman, The Fall, The Transfiguration of Christ, The Crucifixion, and The Last Judgement. The retable picturing Christ on the cross flanked by Mary and John the Apostle was made in 1729. The pulpit with sculptures of the apostles is from the same time. On the pulpit banisters is a wooden tablet from 1774. On the gallery parapet are paintings of Christ and the twelve apostles.

The sandstone baptismal font is from the 13th century.

The churchyard
Is from the Middle Ages. West of the church is the grave of the artist Otto Hesselbom. The wooden bell tower was built in 1731.