Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Historik

Ur Alunda från stenålder till medeltid av arkeolog Robert Lang.
Alunda utgörs i stort sett av ett småbrutet slättlandskap. Mer markanta höjdpartier saknas och den domineras av en central slättbygd omgiven av skogsområden med partier av jordbruksmark. Flera mindre vattendrag flyter genom bygden, de största är Olandsån och Kilbyån, men endast ett fåtal sjöar finns.
Namnet Alunda (Adalundum 1291) betyder egentligen "Huvudlunda" vilket kanske ursprungligen varit namnet på kyrktrakten, med förleden Adal för att skilja dem från Lunda och Jortslunda i samma församling.
Alunda är beläget i hjärtat av Uppland, Uppsala län och Östhammars kommun, och i det som tidigare benämndes Olands härad. Alunda har i dag ca 3000 invånare, i tätorten med samma namn finns ca 1800. Alunda ligger halvvägs mellan Uppsala och Östhammar utmed väg 288 och är väl främst en bostadsort med pendling främst till Uppsala.
 
De äldsta delarna av Alunda kyrka härstammar från 1200-talet, bl a tornets nederdel och hela västerpartiet av den stora korskyrkan. Men även i östra korsarmen och i sakristian ingår rester av 1200-talets kraftiga stenkyrka, vilken på 1400-talet förlängdes österut till nuvarande mått. På 1400talet har kyrkan också försetts med tegelvalv samt med två tillbyggnader i söder: en korsarm och ett vapenhus. Kyrkan har härjats av brand vid tre tillfällen, nämligen 1542, 1715 och 1859-vid sistnämnda tillfälle endast korets inre. Efter en renovering åren 1898-1899 då kyrkan bl a fick öppen bänkinredning var det 1937 dags för en genomgripande restaurening. Målningarna i koret togs nu fram och slutna bänkkvarter återinföredes. Hela exteriören fick ny färgsättning. År 1962 försågs exteriören med ny puts och taken belades med kopparplåt. En inre renovering företogs 1967 varvid bänkarna fick sin nuvarande färgsättning. År 1978 tillkom kororgeln. Alunda kyrka har genom seklens lopp fått ta emot många gåvor och är f ö rik på minnesmärken


2014 ändrades intreiören och kyrkan fick ett café i den ena korsarmen och förvaringsskåp för textilier och skrudar i den andra korsarmen.