Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravning och gravskötsel

För de flesta människor är seder och ritualer viktiga när någon går bort. I begravningsgudstjänsten kommer sorgen och dödens allvar till uttryck. Men också hoppet och uppståndelsens ljus.

Även svåra farväl kan bli ljusa farväl.
Även svåra farväl kan bli ljusa farväl. Bild: Martin Runeborg/IKON

När någon dött

Normalt kontaktar de närmast anhöriga en begravningsbyrå de känner förtroende för. Begravningsbyrån hjälper till med de flesta praktiska frågor.


Bokning och tacksägelse

Begravningar i Svenska kyrkans ordning bokas på församlingsexpeditionen i Linghem.  Begravningar kan äga rum följande tider:

Tisdag 11.00 och/eller 13.00 
Torsdag 11.00 och/eller 13.00 
Fredag 11.00 och/eller 13.00

Jordbegravning endast 11.00 1 oktober - 31 mars.

När man på expeditionen får reda på att någon av våra medlemmar har avlidit planeras en så kallad tacksägelseringning. Den sker oftast söndagen efter dödsfallet i samband med huvudgudstjänsten. Om kvällsgudstjänst hålls i den egna församlingskyrkan kan tacksägelseringning ske då. När tidpunkten för tacksägelsen är bestämd, skickas en inbjudan till de närmast anhöriga.

Begravningssamtal

När begravningen är bokad kontaktar prästen närmast anhörig och bestämmer tid för ett samtal där man tillsammans pratar igenom begravningen, bestämmer psalmer, mm.

Tiden efteråt

Inför en begravning är det mycket som ska göras. Men därefter ... vad händer då? För många är släkt och vänner en ovärderlig hjälp. Ibland kanske du även önskar samtala med någon annan, den präst som förrättat begravningen eller en diakon. Då är du välkommen att ta kontakt för att avtala en tid. Mer information hittar du här. Vill du dela din sorg med någon i samma situation? Vi har samtalsgrupper både för dig som nyligen mist make/maka eller sambo och för dig som burit på sorgen en tid.

Om man inte tillhör Svenska kyrkan

Någon gång förekommer att anhöriga till en avliden vill att begravningen skall ske enligt Svenska kyrkans ordning, även om den döde inte är medlem i Svenska kyrkan. Av respekt för den avlidne, som av någon anledning valt att stå utanför Kyrkans gemenskap, avstår vi då från att begrava den döde. Däremot erbjuds, för de anhörigas skull, en minnesgudstjänst i kyrkan. Utformningen av minnesgudstjänsten kommer man överens om med församlingsprästen.

Borgerlig begravning

Svenska kyrkan har av staten fått förtroendet att vara huvudman för begravningsverksamheten i Sverige. Därför har Åkerbo församling skyldighet att tillhandahålla lämpliga lokaler för borgerlig begravning. I första hand hänvisas till våra församlingsgårdar. För mer information, kontakta församlingsexpeditionen i Linghem

Så här behandlar vi den avlidnes och närmast anhörigas personuppgifter vid en begravning

Vi registrerar namn och kontaktuppgifter till i våra system. Dessa uppgifter har, med ert samtycke, tillhandahållits oss från er eller från er begravningsbyrå och kommer endast att behandlas av oss inom församlingen och endast i syfte att administrera förrättningen. Samtycket kan tas tillbaka när som helst innan förrättningen, i vilket fall uppgifterna raderas.

Vissa uppgifter om förrättningen kommer, för historiska ändamål, att sparas för alltid i en så kallad ministerialbok. Gravsättningsintyget kommer att skickas till Skatteverket.

I övrigt sparar vi dina uppgifter i enlighet med vår dokumenthanteringsplan.


Rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av de berörda personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till oss.

Information om gravskötselavgifter finns här