Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkofullmäktige 5 november

Kyrkofullmäktige i Åhus församling kallas till sammanträde måndagen den 5 november kl 18.00 i församlingshemmet. Mötet är öppet för allmänheten.

Kyrkofullmäktige i Åhus församling 2018-2021 sammanträder måndagen den 5 november kl 18.00 i församlingshemmet.

Bland annat ska Budgeten för verksamhetsåret 2019 klubbas.

Mötet är öppet för allmänheten.

KALLELSE

Kyrkofullmäktige i Åhus Församling kallas härmed till sammanträde måndagen den 5 november 2018 kl 18.00 i församlingshemmet.

Kallelse utsändes till ersättarna för kännedom.

Ordinarie ledamöter anmäler ev. förhinder i första hand till sin gruppledare och i andra hand till kyrkofullmäktiges sekreterare Pernilla Olsson, pernilla.olsson@svenskakyrkan.se

Dagordning

  14.                 Sammanträdet öppnas

  15.                 Inledning

  16.                 Stiftsstyrelsens beslut att utse ny ersättare

  17.                 Upprop

  18.                 Angående sammankallande

  19.                 Fastställande av dagordning

  20.                 Val av justerare jämte beslut om tid och plats för justering

  21.                 Information

  22.                 Kyrkorådets förslag, §92/18, Budget 2019.
                         Se bilaga. Budget 2019 skickas ut med post den 26/10.
                         Protokollet mailas ut när det är justerat (30/10).

   23.                Sammanträdesdatum för kyrkofullmäktige 2019
                         (Förslag 10/6 och 11/11 2019)                

   24.                Ev. inkomna motioner

   25.                Sammanträdet avslutas

 

Lars Petersson
Ordf Kyrkofullmäktige

_______________________________

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i ärenden av principiell karaktär, eller i ärenden av större vikt till expempel:
- antar mål, riktlinjer och planer
- fastställer budget och flerårsplaner
- fastställer taxor och avgifter
- väljer revisorer
- beslutar om ansvarsfrihet samt godkänner årsredovisning

 _______________________________