Meny

Utbilda ledare i genusfrågor

När Svenska kyrkan arbetar för att förändra attityder går vi bland annat in i dialog med religiösa beslutsfattare, eftersom religion ofta har stor makt över sociala och kulturella normer. Religiösa aktörer har i många länder stort inflytande över familje- och äktenskapslagstiftningen, vilken i sin tur i hög grad påverkar kvinnors möjligheter och makt över sina egna liv. I flera fall innebär denna familjerätt att kvinnor anses omyndiga och att de står under förmyndarskap av manliga familjemedlemmar. 

I Etiopien har en kunskapssatsning riktad till religiösa ledare bidragit till ökad kunskap om sexualitet och kvinnors rätt att bestämma över sin kropp. Projektet ingår i en större satsning på genus, teologi och hälsa. Läs mer om satsningen här.

Religion är inte statiskt utan föränderligt över tid, teologiska tolkningar och perspektiv förändras. Att stödja teologiska utbildningsinsatser som utgår från allas lika värde och rättigheter är därför en central strategi i Svenska kyrkans internationella arbete för jämställdhet. Svenska kyrkans stöd till masterutbildningar inom teologi, genus och hälsa , som hittills nått cirka 180 studenter, är en viktig insats i detta sammanhang.