Foto: Magnus Aronson/Ikon

Arbete för ekosystem och biologisk mångfald i Sverige

Svenska kyrkans skog, mark och unika naturvärden på kyrkogårdar påverkar den biologiska mångfalden och ekosystemet. Det sker dels när skog och mark förvaltas, dels när relativt orörda miljöer vårdas på exempelvis landets kyrkogårdar.

Värnar om biologisk mångfald inom skogs- och markförvaltningen

Svenska kyrkan är Sveriges största förvaltare av jordbruksmark och femte största förvaltare av skog. Förvaltningen av skog, som utförs av de tretton stiften, är certifierade enligt Forest Stewardship Council (FSC)och/eller Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), vilket innebär att en rad miljökrav ska efterlevas. Stiftens arbete med certifieringarna följs upp varje år och får goda betyg i revisioner. Certifieringarna ställer krav på att minst fem procent av den produktiva skogsmarken inte brukas. Totalt sätter Svenska kyrkan av nio procent på grund av höga naturvärden. Insatser för att skydda och främja den biologiska mångfalden ingår även i det dagliga arbetet (så kallad generell hänsyn) när värdefulla träd och dungar sparas vid avverkning, markskador undviks och död ved skapas. 

Marken arrenderas ut till lantbrukare och andra näringar. 2016 bedrevs ekologiskt jordbruk på tio procent av arealen. Ekologiskt jordbruk har flera miljöfördelar och det ökar livsutrymmet för vilda växter och djur.

Även på landets kyrkogårdar är frågan om biologisk mångfald aktuell. Kyrkogårdar och parker är nämligen viktiga livsmiljöer för flera hotade och sällsynta växter och djur. Ofta blir de tillflyktsplatser när samhället runt omkring förändras och livsutrymmet krymper. Kyrkogårdarnas stora och väldigt gamla träd utgör till exempel en av de mest artrika miljöerna för mossa och lavar. Läs mer via länkarna nedan.