Foto: Josefin Casteryd/Ikon

God utbildning för alla i Sverige

Delmål 4.1 handlar om att säkerställa att alla pojkar och flickor fullbordar avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet. Utredningar visar att skillnader i resultaten mellan skolor i Sverige ökat vilket bidrar till ojämlika förutsättningar för landets barn och unga.

Förskolor, samverkan med skolor och läxhjälp

Barnkonventionen bekräftar barns rätt till andlig utveckling. Svenska kyrkan driver ett hundratal fristående förskolor med kristen profil, där barnen har möjlighet att ta del av kristen tro och tradition. Varje år tar Svenska kyrkans församlingar även emot 350 000 till 400 000 barn och unga i kyrkorummen i samband med studiebesök från skolan. Vid dessa studiebesök, som ingår som en del i skolans undervisning, finns möjlighet att samtala om och reflektera kring kristen tro och kristet liv, om mötet mellan olika religioner och om existentiella frågor i allmänhet.

I den lokala församlingen finns för det mesta en sedan länge etablerad samverkan mellan församlingen och ortens skolor, som dels innebär ett bidrag till religionsundervisningen, dels kan ses som en förstärkning av vuxennärvaron på skolan. Det kan leda till att elever upplever ett stöd i sin skol- och livssituation, som i sin tur underlättar skolarbetet. 

Västerås stift anordnar konfirmanddag 11 mars 2017 med tema Älskad. Ebba Råback och Moa Thunell inleder gudstjänsten i Västerås domkyrka som samlade cirka 1400 personer. Foto: Magnus Aronson/Ikon

Ett betydande antal församlingar erbjuder läxhjälp till barn och unga utanför skoltid, verksamheter som i hög grad utförs av ideella medarbetare. Denna insats kan få en särskild betydelse i områden där skolresultaten sjunkit och där till exempel trångboddhet och föräldrarnas begränsade kunskap i svenska och studieovana kan göra det svårt för barnen att få hjälp med läxorna hemma.

ARBETSTRÄNING OCH PRAKTIK

Delmål 4.5 handlar om att säkerställa lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning för utsatta personer. Arbetslösheten i Sverige låg 2016 på 6,9 procent och situationen fast förankring på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen beskriver hur arbetsmarknaden dras isär - arbetslösheten inom vissa grupper är nästan obefintlig medan siffrorna ökat markant i andra. De personer som får allt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden är personer med kort utbildning, utrikesfödda och unga med funktionsnedsättning.

Ett exempel på hur Svenska kyrkan bidrar till mål 4.5 är projektet Mer än jobb. Projektet går ut på att stödja församlingar och stift i deras förmåga att erbjuda arbetsträning och praktik, för att fler ska närma sig jobb och egen försörjning. En undersökning 2015 visade att uppemot var tredje församling har någon typ av verksamhet för arbetslösa. 2016 slöts en nationell överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen, Svenska kyrkan och Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation för att underlätta samarbetet på nationell, regional och lokal nivå. Hösten 2016 fanns det 1300 personer i någon typ av arbetsmarknadspolitisk åtgärd i Svenska kyrkans församlingar/pastorat.

Se en film från hur Hedemora församling arbetar med Mer än jobb

 

Själavård och undervisning i existentiella frågor 

Delmål 4.7 handlar om att senast 2030 säkerställa att alla som studerar får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling. Svenska kyrkan bidrar till detta delmål genom att medverka i skolans undervisning när det gäller frågor som har att göra med existentiell tolkning och kristen tro, mänskliga rättigheter och mångfaldsfrågor. Likaså möter Svenska kyrkan en tredjedel av Sveriges femtonåringar i konfirmandverksamheten där tro och liv relateras till hållbart liv, fredskultur och globala rättvisefrågor.

Diakon Helen Calner är en av dem som arbetar med själavård i Svenska kyrkans församlingar. Foto: Joakim Carlström/Ikon

Existentiella frågor och tankar kring tro och liv behöver få plats. I Svenska kyrkans församlingar finns dygnet runt möjlighet till enskild själavård. Det innebär en möjlighet att i trygghet och förtroende få stöd av en annan människa. Alla präster har tystnadsplikt.

Svenska kyrkan har också särskilda själavårdare på olika institutioner som sjukhus, kriminalvårdsanstalter, universitet och högskolor (universitetskyrkan). Vi finna även vid militära förband (militärsjälavården) och arbetar i nära samverkan med polisen vid bland annat dödsbudsöverlämning. Dessutom tillhandahåller Svenska kyrkan akut själavård via Jourhavande präst som nås på tre kanaler: telefon (112), chatt och mail.

Läs mer om instititutionssjälavården och Jourhavande präst.