Foto: Linda Mickelsson/Ikon

Arbete mot fattigdom i Sverige

Genom det diakonala arbetet arbetar Svenska kyrkan på många sätt för att motverka fattigdom och hunger. Det är och har alltid varit en central del av kyrkans uppdrag att ta ställning för den som lever i en utsatt situation.

Mål 1 i Agenda 2030 handlar om att avskaffa fattigdom ”i alla dess former”. I en publikation har Sveriges stadsmissioner har uppmärksammat tre former av fattigdom i Sverige:

  1. Absolut fattigdom - att i absolut mening sakna nödvändiga resurser (svälta och frysa).
  2. Relativ fattigdom - att vara sämre bemedlad än andra i sin omgivning och därmed hamna i ett utanförskap.
  3. En kombination av 1 och 2.

Den första formen av fattigdom handlar exempelvis om de som ”faller mellan myndighetsstolarna”, väntar på myndighetsbeslut, personer med missbruksproblematik eller familjer där ett långvarigt bidragsberoende har urholkat ekonomin. Även gruppen utsatta EU-medborgare och papperslösa kan innefattas. Dessa grupper saknar inkomster för att täcka ytterst grundläggande behov, som mat för dagen och tillgång till sjukvård.

Den andra gruppen handlar bland annat om barnfattigdom där barn från fattigare hem upplever ett utanförskap i förhållande till sina klasskompisar som kommer från mer bemedlade hem. Det är avståndet mellan vad de olika familjerna har råd med som utgör den relativa fattigdomen.

Svenska kyrkan har i sin diakonala verksamhet kontakt med båda dessa målgrupper, men främst med den första. 

Danmark-Funbo församling i Uppsala arrangerar sportlovsutflykt med språkcafévolontärer och asylsökande.. Korvgrillning och skridskoåkning varvas med samvaro. På bilden syns diakon Marie Blomkvist Falkenö. Foto: Magnus Aronson/Ikon

Ekonomiskt stöd och hjälp i kontakt med myndigheter

Svenska kyrkans församlingar förmedlar i viss mån kompletterande ekonomisk hjälp till enskilda individer i form av matkassar och genom att erbjuda billiga måltider. En uppskattning är att Svenska kyrkan delar ut cirka 60 miljoner kronor årligen i stiftelsemedel. Det handlar både om absolut och relativ fattigdom. Ett vanligt inslag i diakoners stöd till enskilda individer består annars av stöd i kontakten med socialtjänst och andra myndigheter för att få till stånd det bistånd som individen kan ha rätt till.

230 000 barn i Sverige lever i ekonomisk utsatthet, vilket motsvarar 12 procent av alla barn

Svenska kyrkans arbete berör och förhåller sig också till barnfattigdomen i Sverige. Rädda Barnens rapport om barn i ekonomisk utsatthet 2015 visade att cirka 230 000 barn i Sverige lever i ekonomisk utsatthet, vilket motsvarar 12 procent av alla barn. Till barn som lever i fattigdom räknas dels barn i familjer med så kallad låg inkomststandard och dels barn i familjer som beviljats försörjningsstöd. Många av Svenska kyrkans församlingar erbjuder kostnadsfria alternativ under skolloven, konfirmandläger som är öppna för alla och andra typer av stöd som läxhjälp.

Under de senaste åren har Svenska kyrkan anordnat årliga nationella seminarier om den utsatthet som kan prägla vardagen för barn och unga som växer upp i familjer med mycket begränsad ekonomi, ofta kombinerad med annan social problematik. 2016 publicerades boken Sverige mellan stolarna – Berättelser om utsatthet för att spegla det Sverige som Svenska kyrkans medarbetare möter.

Under perioden 2012-2014 genomfördes, i samarbete med Kronofogdemyndigheten, en utbildningssatsning riktad till Svenska kyrkans diakoner om förebyggande åtgärder mot överskuldsättning. Företrädare för Svenska kyrkans diakoner uppvaktade 2015 konsument- och biträdande finansminister Per Bolund angående den allt större överskuldsättningen (framför allt genom mobillån) hos enskilda individer med svag ekonomi. Under 2017 är Svenska kyrkan representerad i Konsumentverkets samrådsgrupp i denna fråga.