Foto: Erik Norman/Ikon

Svenska kyrkans människorättsbaserade arbete

Delmål 16.3, 16.10 och 16b handlar om rättssäkerhet, tillgång till och skydd för grundläggande friheter samt icke-diskriminerande lagstiftning. Tillsammans med delmål 16.7 - som handlar om deltagande och ett inkluderande beslutsfattande - relaterar dessa mål till det som regeringen, Svenska kyrkan, och många andra utvecklingsaktörer kallar för ett människorättsbaserat arbete. Ett människorättsbaserat arbetssätt är egentligen mer långtgående än målen i Agenda 2030 och innebär bland annat att allt arbete utgår ifrån de mänskliga rättigheterna. All verksamhet ska stärka människors deltagande, egenmakt och möjlighet att utkräva sina rättigheter. Ingen ska diskrimineras.

verkar för ökat demokratiskt utrymme 

Det människorättsbaserade arbetssättet och främjande av människors möjligheter att organisera sig lägger grunden till Svenska kyrkans förändringsteori. Vi vill bidra till ett starkt civilt samhälle. Kyrkor, trosbaserade organisationer och andra civilsamhällesorganisationer spelar en mycket viktig roll i länders utveckling genom att finnas, verka och vara en kritisk röst i sina samhällen. Att ha möjlighet att organisera sig och göra sin röst hörd är en förutsättning för att kunna arbeta för genusrättvisa, mänskliga rättigheter, fred och en hållbar miljö

Men det demokratiska utrymmet för civilsamhällesorganisationer stramas åt alltmer i många länder, och den människorättsliga situationen försämras. Svenska kyrkan verkar för det motsatta - stärkta arenor och utrymmen för civilsamhället - och vi uppmärksammar hot och brott mot människorättsförsvarare. 

Genom ACT-alliansen, där Svenska kyrkan och 140 andra kyrkor och trosbaserade organisationer ingår, lyfter vi frågan om det åtstramade demokratiska utrymmet i kontakter med olika delar av FN-systemet.  En av de rättigheter som vi tillsammans med våra partner har uppmärksammat särskilt är rätten till religions- och övertygelsefrihet.

Svenska kyrkan tar tydligt ställning mot alla former av korruption som behandlas i delmål 16.5. Korruptionen försvagar demokratin, rättsväsendet och sätter marknadsekonomin ur spel. Läs mer om vårt arbete mot korruption här