Foto: Alex & Martin

Svenska kyrkans fastigheter

Svenska kyrkan är en av landets största fastighetsägare med ett brett bestånd av byggnader som omfattar allt från unika, kulturskyddade kyrkor till moderna församlingshem och verksamhetslokaler. Runt om i landet pågår ett arbete för att minska energianvändningen och ställa om till förnybar energi för att minska fastigheternas klimatpåverkan.  

Totalt förvaltar Svenska kyrkan cirka 4000 kyrkor och 16 000 andra byggnader. Fastigheterna försörjs med fjärrvärme, olja, gas, biobränsle och el från bland annat sol och vind. Det finns gott om potential att bli energieffektivare och fossilfri samtidigt som det finns många goda exempel att hämta från våra församlingar. 

Delar av byggnadsbeståndet är inte annorlunda än byggnader i allmänhet. Samma möjligheter och krav på miljöområdet gäller då för Svenska kyrkan som för vilken fastighetsägare som helst. Men många byggnader är kulturskyddade och lyder under restriktionerna i kulturmiljölagen (1988:950), vilket påverkar Svenska kyrkans förutsättningar och angreppssätt för att bidra till Sveriges klimat- och miljömål. Vissa vanliga energibesparande åtgärder är inte alltid möjliga i kulturskyddade miljöer. Utredningar och alternativa angreppssätt krävs ibland för att skydda väggmålningar och historiska föremål och interiörer.

De församlingar som ansökt om tillstånd för solpaneler på äldre kyrkor har fått nej hos myndigheter som ansvarar för kulturmiljöfrågor. Däremot förekommer produktion av solenergi på vissa moderna kyrkor. Läs mer under mål 7.  

GEMENSAMT ANSVAR FÖR EN HÅLLBAR FASTIGHETSFÖRVALTNING

2016 fattade kyrkomötet beslut om ett omfattande fastighetsprojekt, som kallas Gemensamt ansvar. Som ett led i projektet kommer samtliga församlingar att ta fram nya lokalförsörjningsplaner till 2022 med målet att minska såväl kostnader som resursanvändningen.