Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Social trygghet i fokus

Flera av Agenda 2030:s delmål handlar om rätten till social trygghet. Inom svenskt bistånd var social trygghet länge en marginell fråga men idag ger Sida stort stöd till sociala trygghetsprogram. Svenska kyrkan har bidragit till denna utveckling, genom att ha lyft frågan under flera år i rapporter, konferenser och debattartiklar.

Forskningsstudier visar att sociala trygghetsprogram, som pensioner och barnbidrag, har mycket positiva effekter, särskilt för barn som får mer och bättre mat, och möjlighet att gå i skolan. De senaste 15 åren har en lång rad sociala program införts i Latinamerika, Asien och Afrika, men fortfarande saknar 73 procent av världens befolkning tillgång till mer omfattande sociala trygghetssystem.

Många av Svenska kyrkans partnerorganisationer – till exempel i Indien, Etiopien, Tanzania och Sydafrika - arbetar för att fler människor ska få del av social trygghet. Arbetet går bland annat ut på att påverka beslutsfattare för att systemen ska förbättras, informera utsatta grupper om de system som finns och hjälpa föräldrar att få födelseintyg för sina barn. 

kyrkan bidrar med unik insyn

Kyrkor verkar mitt i stora sociala utmaningar världen över. De har en god inblick i lokala problem men också kunskap om vilka lösningar som kan fungera i olika sammanhang. Svenska kyrkan menar därför att kyrkor, utöver att bidra till visst socialt skydd, även är lämpade att föreslå hur olika offentliga insatser bör utformas. Efter en global konsultation i januari 2017, som samlade ett fyrtiotal representanter från kyrkor, trosbaserade utvecklingsorganisationer och ekumeniska nätverk, antogs dokumentet Diakonia in the Time of Inequality – Sigtuna Statement on Theology, Tax and Social Protection

Uttalandet slår fast att social trygghet är en mänsklig rättighet och att skatteintäkter är en förutsättning för att offentligt finansiera välfärdssystem. Tillsammans åtar sig undertecknarna att aktivt bidra till social trygghet, både som utförare av sociala tjänster och genom att påverka stater så att de tar sitt ansvar. Ta del av en kortfilm som visades på mötet Social Protection – Churches called to action for Just Society.