Nio projekt beviljade medel från Färdplanen för klimatet

De första nio projekten har nu blivit beviljade totalt 3,5 miljoner kronor under två år. De får medel bland annat för att de ligger i linje med färdplanens etappmål och att de kan vara till nytta för andra stifts och församlingars klimatarbete.

Etappmål - Klimatarbetet är kyrkans uppdrag

Värdeförändring och klimatkrisens andliga och existentiella aspekter

Projektet ska ta fram en modell för mötesplatser i hela Svenska kyrkan för reflektion kring klimatkrisens andliga och existentiella aspekter. Stiftsgården i Rättvik är drivande och kommer att i alla kurser samt i den omfattande nationella ungdoms- och konfirmandverksamhet öka kunskapen och medvetenheten om klimatfrågor och arbeta för att få spridning bland unga i Svenska kyrkan. Förutom Stiftsgården i Rättvik deltar även Helsjöns Folkhögskola, Pilgrimscentrum i Vadstena, Sigtunastiftelsen och Stiftsgården i Undersvik i projektets första fas. Förhoppningen är att projektet ska spridas över landet i senare faser.

Naturliga hållplatser

Projektet ska utveckla ett koncept som kan bidra till att förbättra den yngre generationens syn på och relation till naturen, klimatet, Gud och sin roll som medskapare i Skapelsen. Rent konkret ska detta göras genom att skapa nya mötesplatser i naturen för samtal och eftertanke i nära samarbete med församlingarna. Konceptet Klimatstig ska väcka engagemang, ge mer kunskap om enskilda människors del i klimatfrågorna samtidigt som stigen skänker hopp, handlingskraft, återhämtning och vackra naturupplevelser.

Prästlönetillgångarna Skara stift tillsammans med Mariestads pastorat med flera är ansvariga för projektets första fas. Ambitionen är att konceptet sen ska spridas i stift och församlingar hela landet.

Ny metod för pilgrimsvandring med sång och klimattema 

Projektets mål är att ta fram och tillämpa ett nytt koncept för pilgrimsvandring med sång och klimattema. Västerås stift leder projektet och utbildningsföretaget Sensus gör en handledning som till en början ska användas i kurser på Stiftsgården i Rättvik och Pilgrimscentrum i Vadstena. Konceptet ska så småningom spridas via pilgrimsnätverket och till församlingar över hela landet.

Etappmål - Energianvändning i byggnader

Utbildning i energioptimering

Kompetensutveckling av fastighetsförvaltare och fastighetsskötare kan resultera i betydande energibesparingar och stor klimatnytta. Det här projektet ska ta fram en utbildningsmodell, handbok och övrigt utbildningsmaterial för energioptimering av befintlig teknik.  Målet med utbildningen är dels att utveckla en utbildningsmodell för energioptimering i hela Svenska kyrkan, dels att minska det aktuella fastighetsbeståndets energianvändning med 20 procent. Västerås stift leder projektet och modellen med utbildningsmaterial kan när den är färdig användas av andra stift.

 
Förstudie av energivisualisering för lokalförsörjningsplanering

Projektet ska stödja lokalförsörjningsplaneringen som är en del av Gemensamt ansvar genom att genomföra en förstudie för ett visualiseringsverktyg för energianvändning och klimatpåverkan. Det kan bidra till tydligare beslutsunderlag till chefer och förtroendevalda samt som kunskapsunderlag till fastighetsskötare. Målet är att få en god bild av nuläge och behov i stiften inför eventuella inköp eller utveckling av ett visualiseringsverktyg. Ambitionen är också att det i förlängningen ska bidra till att uppfylla av färdplanens mål för energianvändning i byggnader. Projektet leds av Lunds stift och resultaten kommer att delas med intresserade stift.

Etappmål - Produktion av förnybar el

Referensanläggning solel Värö

Värö-Stråvalla församling är en förhållandevis liten församling i Halland som har arbetat en längre tid med energifrågor och egen produktion av förnybar energi med goda resultat. Projektet går ut på att församlingen ska bli en referensanläggning för egenproduktion av solel. Genom att visa upp  församlingens resa mot självförsörjning, kan andra församlingar få inspiration och kunskap att själva installera solel.

Etappmål - Transporter, resor, maskiner och markförvaltning

Förstudie digitala möten och mötesbeteenden

Förstudien ska kartlägga behovet av en eller flera projektsatsningar på utbildning eller förbättrad kommunikation kring mötesbeteenden i digitala möten. Det ska bidra till att öka såväl kvaliteten på såväl som antalet digitala möten inom Svenska kyrkan. I förlängningen bör detta minska utsläppen från våra resor.

Minskad klimatbelastning från kyrkogårdar med rik biologisk mångfald

Förändrade metoder och rutiner för drift och skötsel av kyrkogårdar kan minska energianvändningen och klimatpåverkan. Projektet ska skapa en enhetlig metod för inventering av naturvärden på kyrkogårdar och vilka åtgärder som kan utföras för att förstärka naturvärdena. Tre stift samverkar i planering och genomförande av projektet; Göteborgs, Lunds och Linköpings stift. Projektet ska utveckla ett koncept som kan användas av både små och stora församlingar och pastorat i södra Sverige. Befintliga och nya nätverk ska användas för sprida kunskap och samverka i detta projekt.

Läs mer on Färdplanen för klimatet.