Foto: Opmeer Reports/Oikocredit

Tillgång till mikrofinansiering och finansiella tjänster

Ett verktyg för att ge människor större inflytande över sina liv och möjlighet att påverka såväl sin ekonomiska situation som arbetsförhållanden är att starta spargrupper. Det ger människor, inte minst kvinnor, möjlighet att kunna investera och skapa buffertar för att klara krissituationer. Ett annat viktigt verktyg är att öka tillgången till finansiella tjänster för människor som lever i fattigdom (delmål 8.10).

Svenska kyrkan bidrar till detta arbete bland annat som strategisk partner till Oikocredit, en av världens största utvecklingsfinansiärer när det gäller mikrofinans och finansiering av jordbrukskooperativ. Oikocredit skapades av kyrkor, bland annat Svenska kyrkan, i slutet av 1960-talet och når idag 46 miljoner människor i över 70 länder. Genom kontor i 33 länder stödjer Oikocredit 534 mikrofinansinstitutioner och investerar och ger tekniskt stöd till kooperativ och andra mindre företag. Svenska kyrkan är idag en av institutionens mest aktiva medlemmar och investerare.

Läs om effekterna av att entreprenören Aby Ndao i Senegal beviljades lån av Oikocredit.

Ytterligare ett exempel är samarbetet med den ekumeniska lånefonden ECLOF. ECLOF är ett nätverk av lokala mikrofinansorganisationer som ägs av kyrkor i 19 länder. Sammantaget når ECLOF över 100 000 låntagare och deras familjer.

Läs mer om ECLOF:s arbete med småbönder i Myanmar. De får lån till förmånliga räntor och återbetalningsvillkoren anpassas så att det fungerar för lantbruket.