Foto: Alex & Martin/Ikon

Mer än jobb

Mer än jobb är en verksamhet till stöd för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Att bistå människor i sin egen utveckling utifrån principen om alla människors lika värde är en del av Svenska kyrkans diakonala uppdrag. Mer än jobb handlar om att stödja församlingar och stift som vill erbjuda arbetsträning och praktik för att fler ska närma sig jobb och egen försörjning. Under 2019 fick c:a 1 000 personer praktik, arbetsträning eller anställning med lönebidrag inom Svenska kyrkan. Svenska kyrkan har en överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen med mål att främja mångas delaktighet och möjlighet att bidra till en arbetsmarknad där människors förmåga och potential tas tillvara. Under 2019- 2020 samverkar sex stift och nationell nivå för att stärka kompetens och förmåga hos församlingar och stift att utveckla verksamheter med kvalitet och hållbarhet. Metod och verksamhetsstöd har tagits fram och arbete pågår med att identifiera utmaningar och utveckla mål och aktiviteter för att möta dessa.

Se en film om hur St Mary stödjer människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.