Foto: Regeringskansliet/FN

Mål 2 - Ingen hunger

Stöd till medmänniskor som lever i utsatthet – diakoni – har alltid varit en del av Svenska kyrkans grundläggande uppdrag. Att bekämpa fattigdom, hunger och andra orsaker till utsatthet, är ett centralt mål för Svenska kyrkans arbete, både i Sverige och internationellt.

En miljard människor har lyfts ur extrem fattigdom det senaste kvartsseklet. Detta är en seger av stora mått som visar att förändring är möjlig. Enligt delmål 1.1 ska antalet människor som fortfarande lever i extrem fattigdom ner från dagens cirka 700 miljoner till noll år 2030. De andra delmålen handlar om att halvera fattigdomen – så som den definieras i olika länder (delmål 1.2) - genom att bland annat öka tillgången till olika resurser och social trygghet samt minska sårbarheten vid katastrofer (delmål 1.3 - 1.5).

Hunger hänger nära samman med fattigdom (mål 1). Även om antalet människor som går hungriga har sjunkit de senaste decennierna är fortfarande var nionde vuxen och vart fjärde barn under fem år undernärda. På global nivå finns det ingen brist på mat. Men för att trygga alla människors tillgång till mat, både idag och i framtiden, behöver odlingsmark och andra resurser fördelas mer rättvist. Jordbruket måste också transformeras så att det blir ekologiskt hållbart.

Bristen på jämställdhet (mål 5) och ekonomisk ojämlikhet (mål 10) förstärker ofta hushållens försörjningsproblem. Dessutom saknar var tionde människa idag tillgång till rent vatten och var tredje saknar tillgång till välfungerande sanitetslösningar (mål 6). Målen om att utrota fattigdomen och hungern är med andra ord nära sammankopplade med flera av de andra målen i Agenda 2030.

Läs mer om hur Svenska kyrkan bidrar till mål 2:

Arbete mot hunger i Sverige
Internationellt arbete mot hunger
Investeringar och inköp mot hunger