Foto: Regeringskansliet/FN

Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap

Ensam är inte stark. Samarbete och stärkta partnerskap är en förutsättning för att Agenda 2030 ska kunna genomföras. Olika verksamheter och kompetenser kommer att behöva samlas och samverka om världens utmaningar ska klaras. Mål 17 handlar om just detta och om olika typer av medel som behövs för att kunna genomföra agendans alla 17 mål, både vad gäller finansiering, teknologi, kapacitetsuppbyggnad, handel, systemfrågor och datainsamling.

Svenska kyrkan bidrar till målet genom partnerskap med offentlig sektor (IOP) i Sverige och genom att inkludera och bygga kapacitet i det internationella utvecklingsarbetet. Vi verkar för att Sverige och EU ska leva upp till sina åtaganden om offentliga medel till bistånd, men också för att andra medel ska mobiliseras för att klara av att finansiera de förändringar som behövs. Prislappen för att bekosta att de 17 målen genomförs beräknas uppgå till mellan 3300 till 4500 miljarder dollar om året fram till 2030.

Kyrkor och andra trosbaserade organisationer över hela världen har en alldeles speciell roll för att säkerställa att målen uppnås. Se en kort intervju med Gunnel Axelsson Nycander från ACT-alliansens generalförsamlingsmöte i Uppsala i slutet på oktober 2018.