Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda 2030

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald

Ekosystemen påverkar människans grundläggande livsvillkor men vi tar dem ofta för givna, trots att människan och allt annat levande ingår i en och samma livsväv. Varje dag förser de naturen oss med olika ekosystemtjänster, det vill säga produkter, tjänster och värden som människan får av naturen, helt gratis. Det handlar om allt från fotosyntes och pollinering som gör livsmedelsproduktion möjlig till fisk, bränslen och känslomässiga värden som människan får av naturen.

”Människans välfärd – idag och i framtiden - är helt beroende av att ekosystemen fungerar väl och att det finns en biologisk mångfald. Den biologiska mångfalden stärker ekosystemen genom att göra dem mer motståndskraftiga. I dag är drygt 9 % av alla arter i Sverige hotade enligt den nationella rödlistan. Skogsavverkning och igenväxning är - eftersom skogen och jorden är de artrikaste landskapstyperna - de två faktorer som påverkar flest rödlistade arter i Sverige. I en jämförelse med situationen år 2000 kan man se att situationen i Sverige förbättrats för vissa grupper, exempelvis groddjur och stora däggdjur.”

Läs mer om svenska kyrkans:

Arbete för ekosystem och biologisk mångfald i Sverige
Internationellt arbete för ekosystem och biologisk mångfald