Foto: Regeringskansliet/FN

Mål 14 - Hav och marina resurser

Svenska kyrkan arbetar främst med vattenfrågan när skog, mark och kapital förvaltas, men är även del av flera dialoginitiativ. Dialog- och påverkansarbetet går hand i hand med hur Svenska kyrkan väljer att investera sitt kapital.

Dialog- och påverkansarbete

Svenska kyrkan deltar i ett initiativ från Sida, som samlar en grupp svenska stora investerare runt de globala hållbarhetsmålen. I de olika arbetsgrupperna som bildats är Svenska kyrkan engagerade i gruppen för mål 6 om rent vatten & sanitet samt mål 11 om hållbara städer och samhällen. Inom vattengruppen släpptes nyligen en rapport som visar på flaskhalsar och hinder för nödvändiga investeringar i vatteninfrastruktur i Sverige. Rapporten lanserades i november på ett seminarium i riksdagen och kan laddas ned här.

Mål 6 om vatten och mål 14 om hav är olika men hänger ihop, eftersom vattnet vi behöver för vår överlevnad rinner ut i haven. Inför en havskonferens som Sverige och Fiji anordnade i NYC i juni 2017 skrev Svenska kyrkan, tillsammans med andra investerare, under ett åtagande om att arbeta med havsfrågan.

De senaste åren har vi även fört dialog med företag om behovet av god vattenrening och att tillgång till rent vatten måste ses som en mänsklig rättighet. Ett exempel är läkemedelsindustrin där bristen på vattenrening skapat föroreningar och anibiotikaresistenta bakterier i floder nära Hyderabad, Indien. Ett annat har gällt hållbart fiske för att få företag som säljer eller köper fisk att motverka överfiske.

Övergödning, överfiske, gifter i fisk, skräp... Listan kan göras lång över de problem som havens ekosystem tampas med. Trots att alla hav hänger samman kan problemen skilja sig radikalt geografiskt. En viktig faktor är hur snabb vattenomsättning havsområdet har. Här syns Östersjön från Gotland, som med sin begränsade kontakt med havet utanför drabbas hårdare av övergödning och miljögifter. Foto: Ann-Mari Lundholm/Ikon

KAPITALFÖRVALTNING MED HÄNSYN TILL HAVEN

Svenska kyrkans förvaltning av skog och mark är certifierad enligtForest Stewardship Council (FSC)  och Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) som ställer krav på att skydda vattenmiljöer när skogen brukas. Det handlar till exempel om att ha kantzoner för att förhindra att slam och tungmetaller kommer ner i vattendragen. Under 2016 deltog fem av totalt 13 stift i olika typer av våtmarksprojekt i samarbete med länsstyrelserna.

Som investerare är Svenska kyrkan också medlem i initiativet CDP. CDP är en organisation som både arbetar för att offentliggöra information om hur företag arbetar med sin klimatpåverkan och sin vattenanvändning. Grundtanken är att ökad tillgång på information underlättar mer välgrundade investeringsbeslut. Flera tusen företag rapporterar i dag till CDP, som verkar på uppdrag av cirka 650 investerare.

I vissa upphandlingar är vattenfrågan också aktuell. I senaste upphandlingen av ett ramavtal för livsmedel till församlingar valdes leverantörer ut som inte säljer fisk och skaldjur som står på miljöorganisationernas röda listor. I ett ramavtal för entrémattor, där mattor hyrs in och leverantören regelbundet hämtar mattorna för tvätt, valdes företag ut som kunde visa på resultat när det gäller att minska vattenförbrukningen, rena vattnet och fasa ut kemikalierna.