Foto: Regeringskansliet/FN

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Mål 11 handlar om hur städer och lokalsamhällen ska kunna bli inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Svenska kyrkan bidrar till social sammanhållning och öppna mötesplatser där människor med olika bakgrund och erfarenheter kan mötas på lika villkor.

I den svenska kontexten handlar det framför allt om insatser för att minska segregationen och blickar vi utanför Sverige så handlar en viktig del om att bidra till att stärka utsatta gruppers kapacitet att stå emot katastrofer. Ett delmål handlar om insatser för att skydda och trygga världens kultur- och naturvärden - något som Svenska kyrkan bidrar till i sin förvaltning av kyrkor och skogar med höga skyddsvärden. 

Läs mer om hur Svenska kyrkan bidrar till mål 11:

Arbete för att minska segregation och utanförskap
Kris- och katastrofförebyggande arbete
Kulturarvet och höga naturvärden i kyrkans skogar
Investeringar för hållbara städer