Foto: Regeringskansliet/FN

Mål 10 - Minskad ojämlikhet

En kristen människosyn utgår från alla människors fulla och lika värde och värdighet. Därför verkar vi för att varje människa ska få växa och utvecklas efter sina förmågor. I ett alltför ojämlikt samhälle saknas ofta sådana förutsättningar. Där djup fattigdom finns sida vid sida med stor rikedom försvagas också den sociala sammanhållningen, liksom tryggheten och tilliten i samhället.

De ekonomiska klyftorna växer kraftigt i stora delar av världen, framför allt för att de mycket rika blir ännu rikare. Enligt Oxfams rapport om den globala ojämlikheten äger idag de rikaste åtta männen lika mycket som den fattigaste hälften av jordens befolkning. Klyftan mellan rik och fattig finns numera i högre grad inom länder än mellan länder. Sverige är det land inom OECD där inkomstklyftorna ökat mest sedan 1990-talet, vilket bland annat är en följd av att lågutbildade och nyanlända har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Läsa mer om hur Svenska kyrkan bidrar till mål 10: 

Utgångspunkter för arbetet
Insatser för att förhindra diskriminering mot minoriteter
Arbete för migranters rättigheter